הנחה למפקד מילואים פעיל

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה (תיקון) התשפ"ג 2022:
מליאת המועצה אישרה ביום 30.10.22 הנחה של 25% עד 100 מ"ר מיום 1.1.22 לנכס מגורים אשר מחזיק בו "מפקד מילואים פעיל " -חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 32008 שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא, וכן מתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא מחזיק בתעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא ההגנה לישראל
  2. הוא מחזיק באישור תקף שנתן לו צבא ההגנה לישראל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל
  3. נמסרה הודעה על ידי צבא ההגנה לישראל לרשות המקומית על כך שהוא מפקד מילואים פעיל

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי התשט"ו 41955

ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא:

למילוי טופס בקשה להנחה

למידע נוסף אודות הנחות בארנונה