תאריך נושא החלטה סטטוס
19/05/2024 תבחיני תמיכות לחודשים אפריל-דצמבר 2024 מליאת המועצה מאשרת את התבחינים בדומה לתקופה הזמנית לכלל שנת 2024. אושר פה אחד אושר
19/05/2024 תוספת חברים בוועדות המועצה מליאת המועצה מאשרת תוספת חברים בוועדות המועצה כפי שהוצגו.             אושר פה אחד אושר
16/04/2024 תב"רים מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כפי שהוצגו ע"י הגזברית אושר
16/04/2024 הארכת תוקף אישור גביית תעריפי שמירה לפי חוק עזר השמירה הקיים, עד לדצמבר 2024

בהתאם לסעיף 10 לחוק העזר, מליאת המועצה מאשרת את המשך הטלת היטל שמירה ואספקת שירותי השמירה ליישובים בהתאם לחוק העזר המאושר שלה וזאת עד ליום 31.12.2024.
אושר פה אחד

אושר
16/04/2024 אישור נוהל קבלת מידע אודות רישום פלילי בהתאם להוראות סעיף 40 א' לחוק המידע הפלילי ותקנות השבים תשע"ט 2019, המועצה מסמיכה את דנה גל, סגנית מנהלת אגף אסטרטגיה ויישובים, להיות הממונה על המידע הפלילי במועצה.
אושר פה אחד
אושר
16/04/2024 מינוי חברים לוועדות ודירקטורים בתאגידי המועצה בהתאם לסעיף 42 לצו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות התש"ח 1958, אשר עוסק במינוי חברים בוועדות המועצה ובהתאם לתקנונים השונים של התאגידים השונים ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים השונים. מליאת המועצה מאשרת למנות את החברים והחברות, והנציגים והנציגות כפי שהוקראו כעת על ידי סגן ראש המועצה.
אושר פה אחד
אושר
19/03/2024 קביעת בעלי זכויות חתימה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את בעלי זכויות החתימה אושר
19/03/2024 מינוי חברים לוועדות חובה, רשות, דירקטורים בתאגידי המועצה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי ועדת המכרזים אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי הוועד המנהל של עמותת תפו"ח  
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי דירקטוריון החברה להשבת מי קולחין דרום השרון אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי נציג לאיגוד ערים וטרינרי דן אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי הנציגים לרשות ניקוז שרון אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי הנציגים לרשות ניקוז ירקון אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי נציגי איגוד ערים דרום השרון המזרחי ביוב אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי נציג רשות נחל הירקון אושר
19/03/2024   מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי אושרת גני גונן, ראש המועצה, להיות נציגתה באשכול רשויות השרון אושר
19/03/2024 בחירה ואישור סגן מ"מ, לפי סעיף 36 לצו המועצות האזוריות מליאת המועצה מאשרת את מינויו של אורי מרגלית החל מיום 19.03.2024 כסגן וממלא מקום ראש המועצה בהתאם לסעיף 36 לצו המועצות האזוריות בהיקף של 75% משכר סגן ראש הרשות המקומית. אנו מאשרים את האצלת הסמכויות שפירטה היועמ"ש מפי ראש המועצה, אנו מאשרים שהיועמ"שית למועצה חיוותה את דעתה בנוגע למינוי ולשכר וכן כי הונחה בפניכם חוות דעתה של גזברית המועצה לגבי השכר.
אושר פה אחד
אושר
19/03/2024 אישור מינוי ושכר של עובדי משרות האמון

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העסקתה של הגב' ורד שני בתפקיד עוזרת לראש המועצה בהיקף משרה של 100%. שכרה של הגב' שני הינו 45% משכר מנכ"ל ובהתאם לתקן כח האדם המאושר

אושר
19/03/2024  

בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ומאחר ומוסדות המדינה טרם גיבשו את תקצוב ההנצחה לנפגעי פעולות האיבה ולחללי מערכות ישראל שנפלו ונרצחו ב-7 באוקטובר 2023, מליאת המועצה מאשרת הקמת תב"ר "הנצחה" בסך 300 אלש"ח לטובת סיוע הנצחת חללי המועצה והקמת חורשת האלונים לזכרם.
אושר ברוב קולות

אושר
19/03/2024 הגדלת תב"ר מס' 1945 - החלפת תאורה מגרש ירחיב

בעקבות קבלת הרשאה תקציבית ממשרד המדע התרבות והספורט על סך 329,499 ש"ח לצורך שדרוג תאורה במגרש כדורגל בירחיב, מליאת המועצה אישרה בחודש נובמבר 2022 הקמת תב"ר לטובת החלפת התאורה כאשר אושר תקציב של 721,608 ש"ח (כאמור 330 אלש"ח ע"ח משרד המדע תרבות והספורט והיתרה ע"ח קרן הפיתוח המועצתית). קול הקורא יישאר בתוקף ובתנאי שיוגש צו תחילת עבודה ע"י מהנדס המועצה עד 31.3.24. עקב התייקרויות משמעותיות במשק בשנה האחרונה והתאמת דרישות מערכת התאורה לקול הקורא, נדרשת תוספת תקציב של 350,000 ש"ח מקרנות פיתוח הרשות. מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר 1945 ב-350 אלש"ח מקרנות פיתוח הרשות.
אושר ברוב קולות

אושר
19/03/2024 הסמכת המליאה להקים ועדה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי הספר

מליאת המועצה מסמיכה בזאת את גזברית המועצה, מנהלת אגף החינוך במועצה והיועמ"שית ו/או מי מטעמן, עובדים שלהן, לשנות ולעדכן את מורשי החתימה בחשבונות הבנק והדואר של מוסדות החינוך במועצה. קביעת מורשי החתימה תיעשה בהתאם לחוק לימודי חובה התש"ט 1949, הקובע כי לכל בית ספר יפתח חשבון תשלומי הורים ייעדי נפרד בחשבון בית הספר המיועד לתשלומים המתקבלים מאת הרשות המקומית, בהתאם לתקנות לימוד חובה, ייעוד כספי התשלומים אשר קובעות את אופן ניהול חשבון תשלומי ההורים, וכן לפי חוזרי מנכ"ל ומשרד החינוך, ניהול הגביה והכספים במוסד החינוכי. כל חשבונות הבנק יוגבלו באופן שלא ניתן יהיה למשוך מהם משיכת יתר, כאשר לגבי חשבון המוסד החינוכי, כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי החתימה שאחד מהם הוא מנהל המוסד החינוכי והשני הוא המנהלן או המנהלנית שהם עובדי מועצה, כלומר חתימה של שניהם וחותמת בית הספר. לגבי חשבון תשלומי הורים, כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה מתוך השלושה שאומר אותם עכשיו. 1. מנהל/ת המוסד החינוכי, 2. מנהלן או מנהלנית עובדי המועצה, 3. נציג ועד ההורים. ובלבד שאחת משתי החתימות תהיה תמיד של מנהל/ת המוסד החינוכי. אושר פה אחד

אושר
13/02/2024 מתן אישורים לוועדים המקומיים ליטול הלוואה מתב"רים יישוביים לצורך סגירת גרעון שוטף לשנת 2023 עקב הוצאות בלתי צפויות הנובעות ממלחמת חרבות ברזל

בהמשך להחלטת ועד מתן ובהתאם להוראת שעה של משרד הפנים שימוש בעודפי מזומנים התנהלות בעת מלחמה ולפיה מענה לכיסוי הפער הצפוי לרשויות לאור מלחמת חרבות ברזל, מליאת המועצה מאשרת ליישוב מתן נטילת הלוואה עצמית מיתרות תקציבי הפיתוח העומדים לרשותה סך של 600 אלש"ח לתקציב השוטף של שנת הכספים 2023, שיוחזרו חזרה ליתרות הפיתוח שלה ב-60 תשלומים שווים החל מינואר 2024 בריבית של שלושה אחוז. מקור מימון להחזר הלוואה הינו הכנסות עצמיות של היישוב.
אושר פה אחד

אושר
13/02/2024  

מליאת המועצה מאשרת לוועדים המקומיים ליטול הלוואה עצמית מיתרות תקציבי הפיתוח העומדים לרשותם לתקציב השוטף של שנת הכספים 2023 שיוחזרו חזרה ליתרות הפיתוח שלהם ב-60 תשלומים שווים החל מינואר 2024 בריבית של שלושה אחוזים. מקור מימון להחזר הלוואה הינו הכנסות עצמיות של כל יישוב, אישור זה הינו בכפוף להתקיימותם של שני תנאים הבאים, הגשת בקשה עד ה-22 לפברואר ובחינת הבקשה ואישורה על ידי גזברית המועצה.
אושר פה אחד

אושר
13/02/2024 קביעת תנאי החזר ההלוואה מקרן המקרקעין לטובת תשלומים לאלעד (החלטת המשך) בהמשך לאישור מליאת המועצה ב-5 בספטמבר 2023 לנטילת הלוואה עצמית, לתקציב השוטף של המועצה לשנת הכספים 2023 מיתרת קרן למכירת מקרקעין לטובת תשלומים לעיריית אלעד במסגרת צו חלוקת הכנסות ובהמשך לבקשת משרד הפנים, המליאה מאשרת החזר הלוואה בריבית צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה בפריסה הבאה: מ-2027 עד 2032 לפי הטבלה המוצגת לפניכם. מקור מימון ההחזר הינו הכנסות צפויות מארנונה עסקית מאזור תעסוקה אקו פארק הצפוי להתאכלס בסוף שנת 2025.
אושר פה אחד
אושר
13/02/2024 עדכון מורשי חתימה בבתי הספר: יצחק נבון, בית מיתר מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה בבית ספר יצחק נבון ובבית ספר מיתר, הן לעניין חשבון בית ספר והן לעניין חשבון תשלומי הורים.
אושר פה אחד
אושר
13/02/2024 אישור פרוטוקול מליאה מספר 9/23 מיום 26.12.23

 

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מספר 9/23 מיום 26.12.2023
אושר פה אחד

אושר