תאריך נושא החלטה סטטוס
07/02/2023 אישור פרוטוקול מליאה 15/22

 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה 15/22

אושר
07/02/2023 פניה למימון סלילת דרכים חלופיות במושב ירקונה בעקבות פתיחת הנת"צ של הוד השרון

מליאת המועצה מאשרת פה אחד

אושר
07/02/2023 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים פה אחד

אושר
07/02/2023 הסמכת מנהלת ההכנסות במועצה לחתום על היעדר חובות

מליאת המועצה  מאשרת פה אחד את הסמכת מנהלת ההכנסות במועצה לחתום על תעודת היעדר חובות.

אושר
07/02/2023 אישור התמיכות לשנת 2023

מליאת המועצה  מאשרת פה אחד את הגדלת תקציב התמיכות ואת חלוקת התמיכות לשנת 2023 כפי שהציעה ועדת התמיכות.

אושר
07/02/2023 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלפת ליאור גפן באמיר עייש בוועדות שהוצגו

אושר
07/02/2023 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה  מאשרת פה אחד הארכה ב-3 שנים עבור אלדד ערן

אושר
07/02/2023 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה  מאשרת פה אחד הארכה ב-3 שנים עבור הרצל שבתאי

אושר
07/02/2023 תוספת חברים בוועדות המועצה מליאת המועצה מאשרת פה אחד הארכה ב-3 שנים עבור מירב דוד אושר
07/02/2023 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של אופיר גרינברג כדירקטור בחברה הכלכלית

אושר
07/02/2023 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קרן שאול כחברה בעמותה לקידום החינוך

אושר
07/02/2023 אישור שם רחוב בשדה ורבורג

מליאת המועצה  מאשרת פה אחד את שם הרחוב 'דרך תל אשר' בשדה ורבורג

אושר