תאריך נושא החלטה סטטוס
04/04/22 מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: גריעת שטח מגן לאומי- יער צור נתן- עבור פיתוח הרחבת צור נתן

מליאת הוועדה מאשרת את תשריט הגריעה לגריעת 1.4 דונם מתכנית יער צור נתן, כפי שהוצג.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22 אישור פרוטוקול מליאה מספר 3/22 מיום 7.3.22

מליאת הוועדה מאשרת את פרוטוקול המליאה מספר 3/22 מיום 7.3.22.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22

הוספת חברים לוועדות המועצה

מליאת הוועדה מאשרת את הוספת החברים לוועדות המועצה כפי שהוצג במליאה, למעט וועדת מכרזים אשר הרכב חבריה ייבחן בשנית.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22 אישור המלצת וועדת מכרזים לאפשר למחלקת תחבורה לקבל הצעת מחיר לרכב

מליאת הוועדה מאשרת למחלקת תחבורה לפנות לחברות לקבלת הצעות מחיר לרכב מסוג טנדר 2 על 4 אוטומטי, לטובת חשמלאי, בהתאם להמלצת וועדת מכרזים.
אושר ברוב קולות. נמנע- שמוליק מריל

אושר
07/03/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 2/22 מיום 1.2.22

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מס' 2.22 מיום 1.2.2022.
אושר פה אחד

אושר
07/03/22 משלחת המועצה לאמנדינגן, גרמניה

מליאת המועצה מאשרת את תקצוב משלחת המועצה לאמנדינגן, גרמניה, ואת תקצובה של המשלחת, כפי שהוצג במליאה.
אושר ברוב קולות. נגד- 1, נמנע- 2.

אושר
07/03/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה עפ"י הנספח המצ"ב.
אושר ברוב קולות. נמנע- 1.

אושר
07/03/22 החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
07/03/22 מענה לשאילתה

מליאת המועצה מאשרת את ההצעה לסדר לפי המועצה תממן את הדפסת השלטים בנוגע לקמינים, ותאפשר לתושבי המועצה שמעוניינים לתלות את השלטים על ביתם לתלות אותם בעלות מינימלית.
נדחה ברוב קולות. בעד- 2, נמנע- 3.

נדחה
07/03/22 משה אלמקייס – בקשה לעבודה נוספת

מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת למשה אלמקייס, בהיקף של 25-30 שעות חודשיות בימי שישי, ופעמיים בשבוע בשעות הערב, לאחר שעות העבודה במועצה, כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
07/03/22 עדכון בקשה לתכנית החומש של מפעל הפיס

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תכנית החומש של מפעל הפיס בסך 1.5 מלש"ח בשנת 2022, עבור חדר כושר בעמי אסף.
אושר ברוב קולות. נגד- 1

אושר
07/03/22 מינוי מורשי חתימה לחשבונות בנק הדואר

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מורשי החתימה לחשבונות בנק הדואר של המועצה- ראש המועצה או ממלא מקומה, גזבר המועצה או ממלאת מקומו. ובנוסף זכות צפייה למנהל הנהלת החשבונות של המועצה.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 אישור פרוטוקול ישיבה 10.1.2022

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מס' 1.22 מיום 10.1.2022. 
אושר פה אחד. עלה לאתר המועצה.

אושר
01/02/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה עפ"י הנספח המצו"ב. 
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 הגדלת היקף המשרה של סגנית ראש המועצה מ-50% ל-75% (בהתאם להצעת חב' המועצה רחמים זבידה שעלתה בישיבת הנהלת המועצה)

מליאת המועצה מאשרת את הגדלת היקף המשרה של סגנית ראש המועצה מ-50% ל-75%. 
אושר ברוב קולות. 23 בעד, 12 נגד

אושר
01/02/22 דחיית תשלומי ארנונה על עסקים

מליאת המועצה מאשרת בזאת כי תשלומי ארנונה לשנת 2022 יידחו עד ליום 30 למרץ 2022, וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים, בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה, תשלומי חובה. דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד, ללא ריבית פיגורים, ותחול על נכסים שאינם למגורים, שחיובי הארנונה בלבד שלהם אינם עולים על 200 אלף שקלים בשנה ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה. עסקים שהחיוב השנתי שלהם בארנונה עולה על 200 אלף שקלים ומעוניינים לדחיית מועדי התשלום לחודש, עד לחודש מרץ, יגישו בקשה לוועדת ההנחות או לגזבר המועצה, וזאת עד ל-28 בפברואר 2020.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת 2022 / ס. ראש המועצה – ירד מסדר היום

מליאת המועצה מאשרת הסרה מסדר היום של סעיף עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת 2022 / ס. ראש המועצה. 
אושר פה אחד. 

הוסר
01/02/22 החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת הרכב הוועדה למיגור אלימות, סמים ואלכוהול, על פי הפירוט שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 אישור תקציבי ועדים מקומיים ואישור משרות חדשות בוועדים

מליאת המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2022. אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 אישור תקציבי ועדים מקומיים ואישור משרות חדשות בוועדים

מליאת המועצה מאשרת את כוח אדם בוועדים המקומיים ביישובים.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 סגירת תב"רים לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים לשנת 2021 כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה. אושר ברוב קולות

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בתחום הספורט על פי הפירוט הבא: מועדון ספורט דרום השרון - 50 אלף, מכבי מתן - 20 אלף, הפועל שדה ורבורג בדרום השרון - 20 אלף, אדמה ספורט ג'ודו הוד השרון - 15 אלף, איפון לקידום הג'ודו בשרון - 15 אלף. 
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בעמותה לחבר הוותיק בסכום של 1.4 מלש"ח ותמיכה בעמותת עמדא על סך 3,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת להגדיל את תקציב התמיכות בעמותות שעוסקות באזרחים ותיקים ב-3000 שקלים.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בעמותת אחים על סך 180,000 ₪, בעמותת פעמונים על סך 20,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת הגדלה של תקציב התמיכות בתחום הסיוע לאזרחים במצוקה כלכלית ב-20,000 ₪  מ-180,000 ₪ ל-200,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה במכינת מגדלור על סך 20,000 ₪, בעמותת בארי על סך 20,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת הגדלה של תקציב התמיכות בתחום הכנת נוער לצה"ל ב-15,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
10/01/22 קיום ישיבות מליאה והנהלה היברידיות

בהתאם לסעיף 55 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע כי המועצה וועדותיה רשאית לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן, אנו קובעים כי בתקופת זו של התמודדות עם מגפת הקורונה, מליאת המועצה תקיים את ישיבותיה בהיוועדות חזותית, בין אם באופן מלא ובין אם באופן היברידי. יובהר, כי על האמצעים הטכנולוגים לאפשר לחברי המועצה להשתתף מרחוק בדיון ובך ליטול חלק בישיבות המועצה ובכלל זה:

  1. יש לוודא כי כל חברי המליאה ועובדי המועצה המשתתפים בדיון יהיו מחוברים וזמינים ויכולים לשמוע אחד את השני בו זמנית באמצעי הטכנולוגי שנבחר.
  2. חברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.
  3. חברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.
  4. יש לערוך פרוטוקול כדין המפרט את כלל המשתתפים, סדר הדיון וההחלטות שיתקבלו.
  5. יש להקליט את הישיבה כמתחייב בסעיף 54 לצו ולתמלל אותה
  6. החלטתנו זו תהיה בתוקף עד ה-30.6.2022 או עד שנקבל החלטה אחרת
  7. החלטתנו זו תחול גם על ישיבות הועדות השונות אלא אם כן הן קיבלו החלטות ספציפיות אחרות.

          אושר פה אחד

אושר
10/01/22 צופית, ביטול הפקעת צרכנייה

המועצה מאשרת לבטל הפקעה של שטחי צרכנייה, ארכיב ומשרדים במושב צופית עקב שימושים לא ציבוריים. המדובר בביטול הפקעה של 1.015 דונם מתוך כ-5 דונם בהתאם לתשריט שהוצג בפנינו. ההפקעה בוצעה מכוח תכנית שד 111/1 ופורסמה בילקוט הפרסומים 5065 מיום 09.04.2002. יתרת ההפקעה ללא שינוי. החלטה זו הינה לאחר החלטה שקיבלה ועדת המשנה בעניין זה ביום 28.11.2021 והחלטה זו בהתאם לסעיף 188 ב1 1 לפקודת העיריות הנוגעת לעשייה במקרקעין ברשות איתנה.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 12/21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 12/21 מיום 21.12.21.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 13/21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 13/21 מיום 27.12.21.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 הקמת ועדת נגישות

מליאת המועצה מאשרת את הקמת ועדת נגישות על פי פירוט החברים שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים על פי הרשימה המצו"ב (נספח א') למעט תב"ר מס' 1725 מאבק בתחנות מונעות גז.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את תב"ר 1725 מאבק בתחנות הכוח מונעות גז.
אושר ברוב קולות. 1 נמנע, כל השאר בעד

אושר
10/01/22 תיקון אישור תקן כוח אדם לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את תיקון טעות סופר בתקן כוח אדם לשנת 2022.
אושר פה אחד

אושר