תאריך נושא החלטה סטטוס
27/12/22 התאמת מרחב התכנון של הוועדה המרחבית קסם לגבול השיפוט העדכני

בהתאם לבקשת מינהל התכנון מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הבקשה הכתובה של מינהל התכנון מתאריך 1/12/2022 לגבי התאמת מרחב התכנון של הוועדה המרחבית קסם לגבול השיפוט העדכני של כפר ברא, שנחתם ביום 10.10.18, ולגבול השיפוט העדכני של ג'לג'וליה, שנחתם ביום 31.5.21.
נמנע אחד, כל יתר החברים הנוכחים בעד.

אושר
27/12/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 14/22 מיום 9.12.2022

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' 14/22 מיום 9.12.2022.

אושר
27/12/22 תקציב שוטף לשנת 2023

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת 2023.

אושר
27/12/22 תקינת העובדים לשנת 2023 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תקינת העובדים לשנת 2023. אושר
27/12/22 תב"רים לשנת 2023

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים לשנת 2023.

אושר
27/12/22 אישור מקדמה לתמיכות לשנת 2023

מליאת המועצה מאשרת פה אחד מקדמה לתמיכות לשנת 2023, כפי שהוצג.

אושר
27/12/22 אישור חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החברים בוועדות המועצה, כפי שהוצג.

אושר
27/12/22 אישור מורשי חתימה- הבהרה- בי"ס ירקון

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מורשי החתימה לבי"ס ירקון, כפי שהוצג.

אושר
09/12/22 אישור הוספת נושא לסדר היום

מליאת המועצה מאשרת את הוספת הנושא לסדר היום – הקמת צוות לקביעת היצע השירותים שמעניקה המועצה והיצע השירותים שמעניקים הוועדים.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 אישור הקמת צוות לקביעת שירותים שמעניקה המועצה

מליאת המועצה מאשרת את הרכב הצוות לקביעת שירותים שמעניקה המועצה.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 13/2022

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 13/2022.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצג ועל פי הרשימה המצורפת כנספח א'.
אושר ברוב קולות.

אושר
09/12/22 עדכון הסכם פשרה - עמותת אהרונוביץ'

מליאת המועצה מאשרת את עדכון הסכם פשרה - עמותת אהרונוביץ'.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את מינוי הגזברית הנכנסת – גב' מאיה עוז בחברה בוועדות במקום הגזבר היוצא מר יצחק אגוזי, כפי שהוצג.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 שינוי מורשי חתימה

מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי החתימה - מינוי הגזברית הנכנסת – גב' מאיה עוז במקום הגזבר היוצא מר יצחק אגוזי, כפי שהוצג.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 פתיחת תיק השקעות בבית השקעות מגדל

הנושא יורד מסדר היום ויובא בהמשך לדיון מחודש

אושר
09/12/22 אישור התקשרות בפטור ממכרז לרכישת טרקטור

מליאת המועצה מאשרת התקשרות בפטור ממכרז לרכישת טרקטור.
אושר ברוב קולות.

אושר
09/12/22 אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 11/22 מיום 6.10.22 ופרוטוקול מליאה מספר 10/22 מיום 30.10.22

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה שלא מן המניין 11/22 מיום 6.10.22 ואת פרוטוקול המליאה מספר 10/22 מיום 30.10.22.
אושר פה אחד

אושר
09/12/22 אישור מינוי מנהל ארנונה - סיוון דהרי

בהתאם לסמכותה  לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו - 1976, מחליטה מליאת מועצה אזורית דרום השרון למנות את מנהלת ההכנסות במועצה, גב' סיון דהרי, ת.ז. 26559781, למנהלת הארנונה במועצה.
הגורמים הרלוונטיים במועצה יפעלו לפרסום המינוי ברשומות, וביצוע כל הפעולות הנחוצות והנדרשות לצורך זה.
בכפוף לפרסום ברשומות, כאמור, תוקף המינוי יהא החל מיום 1/1/2023.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 אישור מינוי ממונה על הגבייה (פקיד גבייה) - סיוון דהרי

מליאת מועצה אזורית דרום השרון מחליטה כי מנהלת ההכנסות במועצה, גב' סיון דהרי, ת.ז. 26559781, היא שתמונה לתפקיד "הממונה על הגבייה" לפי הוראות פקודת המסים [גביה), לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח הוראות חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992 וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה לפי כל דין; לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן – חוק העונשין) של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה; לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, המגיעים למועצה לפי כל דין, ולצורך גביית קנסות לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו – 1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
הגורמים הרלבנטיים במועצה יגישו בקשה מתאימה בשם המועצה לשם ביצוע המינוי הנ"ל ע"י מנכ"ל משרד הפנים מכוח הסמכות שהואצלה לו ע"י שר האוצר, ופרסום המינוי ברשומות, כנדרש.
בכפוף לאמור לעיל בנוגע למינוי והפרסום - תוקף המינוי יהא החל מיום 1.1.2023.
אושר פה אחד

אושר
09/12/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים עפ"י הרשימה המצ"ב.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 מחיקת חובות ארנונה עפ"י המלצת ועדת אד-הוק למחיקת חובות

בעקבות הצגת ההליך שהתקיים לפני ועדת אד-הוק מקרב חברי המליאה, אשר בחנה בעיון את מחיקת החובות האבודים וגיבשה המלצות למליאה כמפורט בטבלה שהופצה לחברי המליאה, מחליטה מליאת המועצה לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 81 לצו המועצות האזוריות, ולהורות על מחיקת יתרות החוב שפורטו בטבלה הנ"ל, 26 מקרים, מספרי המועצה בשל היותם חובות אבודים.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת בעמותה לקידום החינוך, התרבות, הנוער והספורט את הגברת ורדה לוי מהעמותה לחבר הוותיק.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת בוועדת הגמלאים את רונית גטניו ממתן כמרכזת הוועדה, רחל רבר מאלישמע, אורלי מזרחי מצור נתן, אלי בן גרא מצופית, גיא זמיר מנווה ימין, אביחי דואק מנהלת היחידה לטיפול בוותיקים, שירלי לופו מנווה ירק, תמי פרבר מהמועצה, ואת ורדה לוי מנווה ימין.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 אישור מורשי חתימה – מתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי) ובית ספר ירקון

מליאת המועצה מאשרת את ויקה פרוסקורוב ואילנה כהן כמורשות החתימה - מתי"א. משיכת הכספים מהחשבון תחייב את חתימת שתי מורשות החתימה.
אושר פה אחד.

אושר
09/12/22 אישור מורשי חתימה – מתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי) ובית ספר ירקון

מליאת המועצה מאשרת את עינת גיל, גלית קטן ואורלי איינהורן כמורשות החתימה - בית הספר ירקון. דנה פלג תוחלף באלון מילכיקר כשותף מורשה חתימה בחשבון ההורים, ומורשי החתימה בחשבון בית הספר ובחשבון ההורים יהיו עליזה מגן ואלון מילכיקר. הגברת אורלי איינהורן תהיה בחשבון ההורים, והחותמים יהיו עליזה מגן ואלון מילכיקר.
אושר פה אחד.

אושר
30/10/22 אישור פרוטוקול מליאה מספר 10/22 מיום 11.9.22

מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מליאה מספר 10/22.
אושר פה אחד

אושר
30/10/22 הוספת נושא לסדר היום

מליאת המועצה מאשרת את הוספת הנושא לסדר היום.
אושר פה אחד.

אושר
30/10/22 עדכון תקציב המועצה לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב שוטף 2022.
אושר פה אחד

אושר
30/10/22

תוספת לסדר היום: הנחה בארנונה למפקדים במילואים

על בסיס הנתונים הכספיים שהובאו בפני מליאת המועצה, ובהתאם לתקנות ההסדרים שפורסמו, מליאת המועצה מאשרת כדלקמן: לרשימת ההנחות מארנונה התקפות בתחום המועצה, תתווסף ההנחה הקבועה בתיקון לתקנת ההנחה שעניינה הנחה מארנונה למפקד מילואים פעיל. ההנחה תעמוד על שיעור של 25% משומת הארנונה השנתית למגורים, המוחזק ע"י מפקד המילואים כהגדרתו בתיקון לתקנות לגבי 100 מ"ר הראשונים של הנכס. ההנחה בשיעור הנ"ל תחול לשנת 2022 במלואה ותחול בכפוף לדין גם לשנת 2023 כאשר החלטת מליאת המועצה מיום 14.6.22, זה היום שהחלטנו על ההנחות לשנת 2023, בנוגע למתן הנחות לארנונה לשנת 2023 תתוקן ותיחשב כזו שכוללת גם את ההנחה הזו.
אושר פה אחד
אושר
30/10/22 תבחינים בתמיכות

מליאת המועצה מאשרת להוסיף לתבחינים בתמיכות במוסדות ציבור קטגוריה של תמיכה בעמותה שמסייעת לבעלי חיים.
אושר ברוב קולות

אושר
30/10/22 תבחינים בתמיכות

מליאת המועצה מאשרת תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2023
אושר ברוב קולות

אושר
30/10/22 אישור מורשי חתימה ביה"ס חטיבה צומחת צור יצחק

מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון תשלומי ההורים של חטיבה צומחת: ליאת כהן מנהלת ביה"ס, רותם רוזנטל מזכירת בית הספר, חגי אונטרמן גזבר ההורים, לימור שמילא יו"ר הנהגת ההורים.
אושר פה אחד

אושר
06/10/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים על פי הרשימה המצורפת, למעט תב"ר ניקוי מאגר חורשים.

אושר
06/10/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מסגרת תקציבית מקסימלית של 2,146,320 ש"ח לתב"ר מספר 4, עפ"י הפירוט המצורף.

אושר
11/09/22 אישור פרוטוקול מליאה מספר 9/22 מיום 02.08.22

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מן המניין 9/22.

אושר
11/09/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים ע"פ הרשימה בנספח א'.

אושר
11/09/22 אישור תקציב צור יצחק

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את תקציב צור יצחק, תוך הסטה של 360 אלף שקל משוטף לתב"ר.

אושר
11/09/22 הצעה לסדר - חבר המליאה צפריר שחם - הקצאת הלוואות שנתיות לפיתוח יישובים

מליאת המועצה אישרה ברוב קולות את ההחלטה לתעדף תקציבית את שדרוג התשתיות ביישוביה.

אושר
11/09/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תוספת החברים בוועדות המועצה כפי שהוצגו ע"י מנכ"ל המועצה.

אושר
02/08/22 אישור פרוטוקול מליאה מספר 8/22 מיום 5.7.22

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מן המניין 8/22.
אושר פה אחד.

אושר
02/08/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים עפ"י הרשימה בנספח א'.
אושר פה אחד

אושר
02/08/22 בקשה לפטור ממכרז להתקשרות עם נת"י להנחת קו ביוב לחיבור מערב רמות השבים

לאחר שהונחו בפניה חוות הדעת ודברי הסבר גזבר המועצה, וכן חוות דעת משפטית מאת היועמ"ש למועצה, מאשרת מליאת המועצה התקשרות בפטור ממכרז עם נת"י, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ לעבודות תכנון וביצוע קו קידוח אופקי מתחת לכביש 4. הפטור הינו בהתאם לסעיף 3.10 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות "(מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958" בכפוף לאישור שרת הפנים.
אושר פה אחד.

אושר
02/08/22 עדכון מורשי חתימה – חשבונות ביה"ס, ביה"ס יצחק נבון - עדכון פרטי בנק

מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה כפי שהוצגו ע"י מנכ"ל המועצה.
אושר פה אחד.

אושר
02/08/22 שינוי חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את עדכון החברים בוועדות כפי שהוצגו ע"י מנכ"ל המועצה.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 אישור פרוטוקולים- מליאה שלא מן המניין 6/22 מיום 12.06.2022 ומליאה מן המניין 7/22 מיום 14.06.2022

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 6/22 מיום 12.6.22 ואת פרוטוקול מליאה מן המניין 7/22 מיום 14.6.22.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים המצורפת כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה.
אושר ברוב קולות. נמנע אחד, כל השאר בעד.

אושר
05/07/22 חוק עזר: סלילת רחובות

מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) תשפ"ב 2022, עפ"י הנוסח המצורף כפי שהוצג ע"י עו"ד עפר שפיר.
אושר ברוב קולות

אושר
05/07/22 חוק עזר לדרום השרון (פינוי אשפה), התשפ"ב- 2022

מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לדרום השרון (פינוי אשפה), התשפ"ב- 2022, עפ"י הנוסח המצורף כפי שהוצג ע"י עו"ד שלמה ולדמן.
אושר ברוב קולות

אושר
05/07/22 חוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) תשפ"ב 2022

מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) תשפ"ב 2022, עפ"י הנוסח המצורף כפי שהוצג ע"י עו"ד עפר שפיר.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 חוק עזר לדרום השרון (מודעות ושלטים), התשפ"ב- 2022

מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לדרום השרון (מודעות ושלטים), התשפ"ב- 2022, עפ"י הנוסח המצורף כפי שהוצג ע"י עו"ד שלמה ולדמן.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 אישור עבודה נוספת- אורי גרטמן מנהל מח' תפעול, תנ"צ

מליאת המועצה מאשרת את בקשתו של אורי גרטמן מנהל מח' תפעול לעבודה נוספת.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את תוספת החברים בוועדות כפי שהוצגו ע"י מנכ"ל המועצה.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 אישור לגבי עסקאות במקרקעין

בהתאם לסעיף 188 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) מאשרת מליאת המועצה החכרת מקרקעין ביעוד בית עלמין בתוכנית שד/160 בדרום השרון. השטח המוחכר כ-104 דונם בגוש 7556 חלקות בשלמות 53, 55-57 חלקי חלקות 18-21, 44, 48, 52, 58-60, 62-64. בגוש 8548 חלקי חלקות 6-7, 10. המועצה פרסמה מכרז להחכרת השטח הנ"ל. ראש המועצה אישרה את המלצת ועדת המכרזים להכריז על הזוכה חברה קדישא ת"א בשיתוף חברה קדישא פ"ת כזוכים במשותף במכרז. סכום ההצעה 18,018,000 ₪ בתוספת מע"מ שישלמו בהתאם לתנאי המכרז.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 אישור לגבי עסקאות במקרקעין

בהתאם לסעיף 188 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש), מאשרת מליאת המועצה מכירת מקרקעין בייעוד מגורים בישוב רמות השבים. שטח המגרש כ-875 מ"ר ומיקומו בגוש 6452, 746/1754 חלקים מסוימים מחלקה 458 ברחוב הברושים 29, רמות השבים. המועצה פרסמה מכרז למכירת המגרש הנ"ל. ראש המועצה אישרה את המלצת ועדת המכרזים להכריז על הזוכה קרן ושי רז לקניית המגרש מאת המועצה בסך 6,722,897 ₪ בתוספת מע"מ.
אושר פה אחד

אושר
05/07/22 רכישת רכבי ביטחון לישובים צור יצחק ומתן בפטור ממכרז

מליאת המועצה מאשרת רכישת רכבי ביטחון ליישובים צור יצחק ומתן בפטור ממכרז.
אושר פה אחד

אושר
14/06/22 אישור פרוטוקול מליאה מיום 10.5.2022

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 5.22 מיום 10.5.2022. 
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 היטל מיסים לשנת 2023

מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת 2023 –

 1. המועצה מאשרת את היטל המיסים לשנת 2023.
 2. המועצה מאשרת תוספת תת סיווג חוות שרתים במסגרת הטלה לראשונה, של נכס מסוג זה, לפי התעריף שצוין בהיטל המיסים.
 3. המועצה מאשרת העלאה חריגה של ארנונת ועד מקומית גבעת חן, בסך 2.49 ש"ח למטר לשנה (15.5 שקלים לעומת 13.01 שקלים). העלאה הזו כפופה לאישור שרי הפנים והאוצר.
 4. המועצה מאשרת את טבלת ההנחות בארנונה לשנת 2023.

אושר פה אחד

אושר
14/06/22 בחירת שם להיכל החדש ע"פ המלצת ועדת השמות

מליאת המועצה מאשרת להיכל התרבות החדש את השם די-וואן עד לסוף דצמבר 2022, בסוף דצמבר 2022 ועדת השמות תתכנס בשנית לדון בשימוש המסחרי של השם.
אושר ברוב קולות. 13 בעד, 5 נגד.

אושר
14/06/22 פתיחת חשבונות בבנק מזרחי טפחות

מליאת המועצה מאשרת לפתוח חמישה חשבונות בבנק מזרחי- טפחות.

 1. זכויות החתימה, כפי אלו המאושרות במליאת המועצה. אישור לביצוע פעולות בחשבונות הנ"ל בהוראות טלפוניות, תקשורת, מחשבים, דוא"ל ואמצעי תקשורת נוספים.
 2. מיפוי כוח לביצוע עסקאות קניה ומכירה של ניירות ערך למנהל התיקים, מיטב דש, בחשבון המנוהל.
 3. משכון זכויות של הכנסות עצמיות לטובת הבנק בהלוואה של המועצה בחשבון הראשי.

אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 הארכת פטור מארנונה לעמותת "הפרפרים של עומר" לשנים 2022-2024

מליאת המועצה מאשרת את הפטור מארנונה לעמותת "הפרפרים של עומר" לשנים 2022-2024.
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את מינוי עדי שחר כנציג מליאה בוועדה לבחירת עובדים ואת מיטל כהן-זוצקי כנציגת ציבור בוועדה לבחירת עובדים.
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את מינוי אמנון כהן כנציג בוועדה לתכנון אסטרטגי.
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את מינוי יעל אלקיים לחברת ועדה בוועדה לשימור אתרים.
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 תוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מיכל מזור ממתן כחברה בעמותה לקידום החינוך במקום החברה היוצאת שירלי ארמון.
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 אישור תקציב המושב שדה חמד

מליאת המועצה מאשרת את תקציב היישוב שדי חמד על סך 2,045,000 ש"ח.
אושר פה אחד.

אושר
14/06/22 הסמכת ועדים מקומיים כפר מל"ל ורמות השבים לשדרוג כביש פנימי -רחוב הלימון

בהתאם לסעיף 63(12(ה') ) וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות 1958, מאצילה המועצה לוועדים המקומיים כפר מלל ורמות השבים את ביצוע העבודות להסדרת הכביש ברחוב הלימון הצפוני בכפר מלל, ברמות השבים בגוש 6447, 90 מגרש 2004, בי. דרך מאושרת היא תוכנית ש.ד. 419. בתחום הדרך המאושרת יבוצעו עבודות הכוללות: מדרכה להולכי רגל והרחבת אספלט, כולל מצעים. יובהר כי בנוסף לעבודות המפורטות לעיל, יבוצעו עבודות נוספות ברחוב שיכללו הרחבת אספלט ללא מצעים או ציפוי אספלט ו/או שול ו/או חניות בשטחים שהמועצה לא הפקיעה. עבודות אלו, הינן תחזוקה של המצב הקיים ובהסכמת התושבים שהכביש עובר בשטח שבבעלותם. עוד מובהר, כי העבודות נעשות בהתאם לתוכניות שהועברו לאגף ההנדסה במועצה, ובהתאם לאישור וועדת תנועה. הוספת סעיף על שיפוי+ יהיה מסמך ביטוחי מהקבלן שמכסה את המועצה, טרם קבלת המסמך לא יהיה אישור עבודות בפועל.

 
14/06/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו על ידי הגזבר ועל פי הנספח המצ"ב.
אושר פה אחד.

אושר
10/5/22 אסיפה כללית של העמותה לקידום החינוך, התרבות, הנוער והספורט – דו"ח פעילות ודוחות כספיים לשנת 2021

מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח הפעילות של העמותה לקידום החינוך לשנת 2021.
האסיפה הכללית של העמותה לקידום החינוך מאשרת את הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2021.

 

אושר
10/5/22 האסיפה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון – דו"ח פעילות ודו"חות כספיים לשנת 2021

מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח הפעילות של מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון לשנת 2021.  האסיפה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 האסיפה הכללית של החברה להשבת מי קולחין דרום השרון – דו"ח פעילות ודוחות כספיים לשנת 2021

מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח הפעילות של מנכ"ל החברה להשבת מי קולחין לשנת 2021.
האסיפה הכללית של החברה להשבת מי קולחין דרום השרון מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 אישור פרוטוקול מליאה 4/22 מיום 4.4.22

מליאת המועצה אישרה את פרוטוקול המליאה 4/22 מיום 4.4.22.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 סעיף על סדר היום הוחלט שלא להעלות את הסעיף על סדר היום, עד לקיום ישיבה פיזית של ועדת שמות  
10/5/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת לקחת הלוואה על סך 11.4 מליון ש"ח ומאשרת את התב"רים שהובאו בפניה. תנאי ההלוואה יובאו לידיעת מליאת המועצה.
אושר ברוב קולות

אושר
10/5/22 מהנדס מועצה – אישור מינוי ותנאי שכר

בתאריך 13.4.22 אישרה ועדת המכרזים לבחירת עובדים סטטוטוריים בראשות ראש המועצה אושרת גני גונן את מר יונתן יוסטון לתפקיד מהנדס המועצה. יונתן יתחיל את תפקידו בחודש יולי 2022, שכרו יהיה בהתאם להנחיות משרד הפנים והממונה על השכר באוצר, ואשר ינוע בשכר המהנדסים ברשויות המקומיות, 85%-90% משכר המנכ"ל, יש לציין כי יונתן יחליף בתפקידו את אמיר כהן מהנדס המועצה בפועל.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 הסמכת אד' הועדה המקומית לתו"ב כמ"מ מהנדס המועצה

אנו ממנים את הגברת תמי גלס, אדריכלית הוועדה לתכנון ובניה, כממלאת מקום מהנדס המועצה החל מ-10.5.22, המינוי נעשה בהתאם לסעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות תשנ"ב 1991. תוקף המינוי יפוג במועד כניסתו לתפקיד של מהנדס המועצה הקבוע.

 
10/5/22 האצלת סמכויות לוועד מקומי מתן להקמת סקייט-פארק בשטח בבעלות המועצה

מליאת המועצה מאצילה לוועד מקומי מתן להקים מגרש סקייט פארק במגרש החניה הקיים ליד בית הספר מתן שבבעלות המועצה, חלקה 10 בגוש 8006. הפרויקט ייעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להחלטת מהנדס מועצה או מהנדסת הועדה לתכנון ובניה דרום השרון. היות והקמת המגרש תהיה  מכספי תרומות, האצלת הסמכות מותנית בהעברת כספי התרומה מהמועצה לוועד המקומי. אישור התרומה מהמועצה על פי דין.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 אישור הסכם העקרונות המשולש למתקן מיון בין האשכול קבוץ איל והמועצה

הובא לידיעת מליאת המועצה כי המועצה מקדמת אישור הסכם על ידי משרד הפנים וחתימה על הסכם סופי.
אושר ברוב קולות

אושר
10/5/22 הוספת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה אישרה הוספת מנהל אגף משאבי אנוש, מר בני אברהם, לדירקטוריון החכ"ל דרום השרון.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 אישור להתקשרות בפטור ממכרז עם חברת נתיבי ישראל (נת"י) לתכנון וביצוע צמתים בא.ת. בנימין

בהתאם לסעיף 3/10 לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, מאשרת מליאת המועצה התקשרות בפטור ממכרז בין המועצה לבין נת"י לאישור 3 כניסות ויציאות לאזור התעסוקה בנימין.
אושר פה אחד

אושר
10/5/22 אישור תקציבי ישובים

מליאת המועצה אישרה את תקציבי הישובים כפר מעש וגן חיים.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22 מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: גריעת שטח מגן לאומי- יער צור נתן- עבור פיתוח הרחבת צור נתן

מליאת הוועדה מאשרת את תשריט הגריעה לגריעת 1.4 דונם מתכנית יער צור נתן, כפי שהוצג.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22 אישור פרוטוקול מליאה מספר 3/22 מיום 7.3.22

מליאת הוועדה מאשרת את פרוטוקול המליאה מספר 3/22 מיום 7.3.22.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22

הוספת חברים לוועדות המועצה

מליאת הוועדה מאשרת את הוספת החברים לוועדות המועצה כפי שהוצג במליאה, למעט וועדת מכרזים אשר הרכב חבריה ייבחן בשנית.
אושר פה אחד

אושר
04/04/22 אישור המלצת וועדת מכרזים לאפשר למחלקת תחבורה לקבל הצעת מחיר לרכב

מליאת הוועדה מאשרת למחלקת תחבורה לפנות לחברות לקבלת הצעות מחיר לרכב מסוג טנדר 2 על 4 אוטומטי, לטובת חשמלאי, בהתאם להמלצת וועדת מכרזים.
אושר ברוב קולות. נמנע- שמוליק מריל

אושר
07/03/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 2/22 מיום 1.2.22

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מס' 2.22 מיום 1.2.2022.
אושר פה אחד

אושר
07/03/22 משלחת המועצה לאמנדינגן, גרמניה

מליאת המועצה מאשרת את תקצוב משלחת המועצה לאמנדינגן, גרמניה, ואת תקצובה של המשלחת, כפי שהוצג במליאה.
אושר ברוב קולות. נגד- 1, נמנע- 2.

אושר
07/03/22 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה עפ"י הנספח המצ"ב.
אושר ברוב קולות. נמנע- 1.

אושר
07/03/22 החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
07/03/22 מענה לשאילתה

מליאת המועצה מאשרת את ההצעה לסדר לפי המועצה תממן את הדפסת השלטים בנוגע לקמינים, ותאפשר לתושבי המועצה שמעוניינים לתלות את השלטים על ביתם לתלות אותם בעלות מינימלית.
נדחה ברוב קולות. בעד- 2, נמנע- 3.

נדחה
07/03/22 משה אלמקייס – בקשה לעבודה נוספת

מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת למשה אלמקייס, בהיקף של 25-30 שעות חודשיות בימי שישי, ופעמיים בשבוע בשעות הערב, לאחר שעות העבודה במועצה, כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
07/03/22 עדכון בקשה לתכנית החומש של מפעל הפיס

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תכנית החומש של מפעל הפיס בסך 1.5 מלש"ח בשנת 2022, עבור חדר כושר בעמי אסף.
אושר ברוב קולות. נגד- 1

אושר
07/03/22 מינוי מורשי חתימה לחשבונות בנק הדואר

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מורשי החתימה לחשבונות בנק הדואר של המועצה- ראש המועצה או ממלא מקומה, גזבר המועצה או ממלאת מקומו. ובנוסף זכות צפייה למנהל הנהלת החשבונות של המועצה.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 אישור פרוטוקול ישיבה 10.1.2022

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מס' 1.22 מיום 10.1.2022. 
אושר פה אחד. עלה לאתר המועצה.

אושר
01/02/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה עפ"י הנספח המצו"ב. 
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 הגדלת היקף המשרה של סגנית ראש המועצה מ-50% ל-75% (בהתאם להצעת חב' המועצה רחמים זבידה שעלתה בישיבת הנהלת המועצה)

מליאת המועצה מאשרת את הגדלת היקף המשרה של סגנית ראש המועצה מ-50% ל-75%. 
אושר ברוב קולות. 23 בעד, 12 נגד

אושר
01/02/22 דחיית תשלומי ארנונה על עסקים

מליאת המועצה מאשרת בזאת כי תשלומי ארנונה לשנת 2022 יידחו עד ליום 30 למרץ 2022, וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים, בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה, תשלומי חובה. דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד, ללא ריבית פיגורים, ותחול על נכסים שאינם למגורים, שחיובי הארנונה בלבד שלהם אינם עולים על 200 אלף שקלים בשנה ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה. עסקים שהחיוב השנתי שלהם בארנונה עולה על 200 אלף שקלים ומעוניינים לדחיית מועדי התשלום לחודש, עד לחודש מרץ, יגישו בקשה לוועדת ההנחות או לגזבר המועצה, וזאת עד ל-28 בפברואר 2020.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת 2022 / ס. ראש המועצה – ירד מסדר היום

מליאת המועצה מאשרת הסרה מסדר היום של סעיף עיקרי עשייה ויעדים מרכזיים לשנת 2022 / ס. ראש המועצה. 
אושר פה אחד. 

הוסר
01/02/22 החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת הרכב הוועדה למיגור אלימות, סמים ואלכוהול, על פי הפירוט שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 אישור תקציבי ועדים מקומיים ואישור משרות חדשות בוועדים

מליאת המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2022. אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 אישור תקציבי ועדים מקומיים ואישור משרות חדשות בוועדים

מליאת המועצה מאשרת את כוח אדם בוועדים המקומיים ביישובים.
אושר פה אחד

אושר
01/02/22 סגירת תב"רים לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים לשנת 2021 כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה. אושר ברוב קולות

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בתחום הספורט על פי הפירוט הבא: מועדון ספורט דרום השרון - 50 אלף, מכבי מתן - 20 אלף, הפועל שדה ורבורג בדרום השרון - 20 אלף, אדמה ספורט ג'ודו הוד השרון - 15 אלף, איפון לקידום הג'ודו בשרון - 15 אלף. 
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בעמותה לחבר הוותיק בסכום של 1.4 מלש"ח ותמיכה בעמותת עמדא על סך 3,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת להגדיל את תקציב התמיכות בעמותות שעוסקות באזרחים ותיקים ב-3000 שקלים.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה בעמותת אחים על סך 180,000 ₪, בעמותת פעמונים על סך 20,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת הגדלה של תקציב התמיכות בתחום הסיוע לאזרחים במצוקה כלכלית ב-20,000 ₪  מ-180,000 ₪ ל-200,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת תמיכה במכינת מגדלור על סך 20,000 ₪, בעמותת בארי על סך 20,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
01/02/22 תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת הגדלה של תקציב התמיכות בתחום הכנת נוער לצה"ל ב-15,000 ₪.
אושר פה אחד.

אושר
10/01/22 קיום ישיבות מליאה והנהלה היברידיות

בהתאם לסעיף 55 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע כי המועצה וועדותיה רשאית לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן, אנו קובעים כי בתקופת זו של התמודדות עם מגפת הקורונה, מליאת המועצה תקיים את ישיבותיה בהיוועדות חזותית, בין אם באופן מלא ובין אם באופן היברידי. יובהר, כי על האמצעים הטכנולוגים לאפשר לחברי המועצה להשתתף מרחוק בדיון ובך ליטול חלק בישיבות המועצה ובכלל זה:

 1. יש לוודא כי כל חברי המליאה ועובדי המועצה המשתתפים בדיון יהיו מחוברים וזמינים ויכולים לשמוע אחד את השני בו זמנית באמצעי הטכנולוגי שנבחר.
 2. חברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.
 3. חברי המליאה יוכלו להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.
 4. יש לערוך פרוטוקול כדין המפרט את כלל המשתתפים, סדר הדיון וההחלטות שיתקבלו.
 5. יש להקליט את הישיבה כמתחייב בסעיף 54 לצו ולתמלל אותה
 6. החלטתנו זו תהיה בתוקף עד ה-30.6.2022 או עד שנקבל החלטה אחרת
 7. החלטתנו זו תחול גם על ישיבות הועדות השונות אלא אם כן הן קיבלו החלטות ספציפיות אחרות.

          אושר פה אחד

אושר
10/01/22 צופית, ביטול הפקעת צרכנייה

המועצה מאשרת לבטל הפקעה של שטחי צרכנייה, ארכיב ומשרדים במושב צופית עקב שימושים לא ציבוריים. המדובר בביטול הפקעה של 1.015 דונם מתוך כ-5 דונם בהתאם לתשריט שהוצג בפנינו. ההפקעה בוצעה מכוח תכנית שד 111/1 ופורסמה בילקוט הפרסומים 5065 מיום 09.04.2002. יתרת ההפקעה ללא שינוי. החלטה זו הינה לאחר החלטה שקיבלה ועדת המשנה בעניין זה ביום 28.11.2021 והחלטה זו בהתאם לסעיף 188 ב1 1 לפקודת העיריות הנוגעת לעשייה במקרקעין ברשות איתנה.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 12/21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 12/21 מיום 21.12.21.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור פרוטוקול מליאה מס' 13/21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 13/21 מיום 27.12.21.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 הקמת ועדת נגישות

מליאת המועצה מאשרת את הקמת ועדת נגישות על פי פירוט החברים שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים על פי הרשימה המצו"ב (נספח א') למעט תב"ר מס' 1725 מאבק בתחנות מונעות גז.
אושר פה אחד

אושר
10/01/22 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את תב"ר 1725 מאבק בתחנות הכוח מונעות גז.
אושר ברוב קולות. 1 נמנע, כל השאר בעד

אושר
10/01/22 תיקון אישור תקן כוח אדם לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את תיקון טעות סופר בתקן כוח אדם לשנת 2022.
אושר פה אחד

אושר