תאריך נושא החלטה סטטוס
27/12/21 אישור תקציב המועצה לשנת 2022

מליאת המועצה לאחר שרשמה בפניה את חוות דעת הגזבר מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 על סך 340,200,000 ₪.
אושר ברוב קולות. 1 מתנגד, כל השאר בעד

אושר
27/12/21 אישור תקן העובדים לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח האדם לשנת 2022, שעומד על 361 משרות.
אושר פה אחד

אושר
27/12/21 אישור מסגרת תוכנית הפיתוח לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת תוכנית הפיתוח לשנת 2022 על סך 71,119,000 ₪.
אושר ברוב קולות. 3 נמנעים, כל השאר בעד

אושר
21/12/21 אישור אורי מרגלית למ"מ ראש המועצה עד להגעתה

מליאת המועצה מאשרת את מינוי אורי מרגלית לתפקיד מ"מ אושרת גני גונן במליאה הנוכחית.
אושר פה אחד

אושר
21/12/21 תוספת סעיף לסדר היום – אישור מסגרת הלוואה לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את הוספת סעיף "מסגרת הלוואה לשנת 2022" לסדר היום.
אושר פה אחד

אושר
21/12/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר 10/21 מיום 2.11.21

מליאת המועצה מאשרת את אישור פרוטוקול המליאה מיום 2.11.21.
אושר פה אחד

אושר
21/12/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר 11/21 מיום 10.12.21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מיום 10.12.21.
אושר פה אחד

אושר
21/12/21 עדכון תב"רים לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את עדכון התב"רים לשנת 2021 על פי המסמך המצורף.
אושר פה אחד

אושר
21/12/21 עדכונים בהצעת תקציב לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את הצעת התב"רים לשנת 2022 על פי המסמך המצו"ב.
אושר ברוב קולות

אושר
21/12/21 עדכונים בהצעת תקציב לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התב"רים על סך 17.942 מיליון ₪ לביצוע מידי.
אושר ברוב קולות

אושר
21/12/21 אישור מסגרת הלוואה לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת מסגרת הלוואה של 15 מיליון ש"ח לשנת 2022 שמימושה כפוף להבאת תב"ר ספציפי לאישור במליאה כאן ובכפוף להכנסות.
אושר בפה אחד

אושר
21/12/21 אישור הלוואה ספציפית של 2.6 מיליון ש"ח מתוך מסגרת ההלוואה על סך 15 מיליון ש"ח

מליאת המועצה מאשרת הלוואה ספציפית של 2.6 מיליון ש"ח מתוך 17.9 מיליון ש"ח לתב"ר שאישרה, מתוך המסגרת של 15 מיליון ש"ח. 
אושר בפה אחד

אושר
21/12/21 בחירת צוות ועדת תחבורה

מליאת המועצה מאשרת חברי ועדת תחבורה חדשים- אורי מרגלית, אורי פדלון, אמיר כהן יילן דהרי, תאיר אמהד, דנה גל, עדי שחר, גיא כהן, גילה פרין, דני ברכה, אמנון כהן ויום טוב אלקבץ.
אושר בפה אחד

אושר
21/12/21 בחירת צוות מלווה לתיקון חוק עזר האשפה

מליאת המועצה מאשרת צוות מלווה לתיקון חוק עזר אשפה- ליטל רהב, לימור ריבלין, יצחק אגוזי, ליאור גפן, אריק כספי והדר שושני. 
אושר בפה אחד

אושר
21/12/21 חירת צוות מלווה לתיקון חוק עזר האשפה

מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותו של דודו שוורץ לצוות תיקון חוק עזר אשפה.
אושר בפה אחד

אושר
21/12/21 בחירת צוות ועדת תחבורה

מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותה של מולי אורן לוועדת התחבורה, במקום אלי כהן.
אושר בפה אחד

אושר
21/12/21 בחירת צוות ועדת תחבורה

מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותה של יעל דור לוועדת התחבורה.
אושר בפה אחד

אושר
10/12/21 אישור הוספת סעיף לסדר היום

מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף לסעיף היום – מינוי מחזיק תיק תחבורה.
פה אחד

אושר
10/12/21 אישור התקשרות בפטור ממכרז – רכישת 2 רכבי בטחון עבור ירחיב וקיבוץ אייל

מליאת המועצה מאשרת התקשרות בפטור ממכרז – רכישת 2 רכבי בטחון עיבור ירחיב וקיבוץ אייל. לפי סעיף 22 ב' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) 1958 וזאת לאור העובדה שמכרז פומבי שפורסם לא הביא תוצאות. הרכישה תיעשה לאחר התמחרות ותובא לאישור ועדת השתתפויות במועצה.
פה אחד

אושר
10/12/21 מינוי ועדת לבחינת תיקון חוק העזר "מודעות ושלטים

מליאת המועצה מאשרת מינוי ועדה לבחינת תיקון חוק העזר "מודעות ושלטים". הרכב הועדה יהיה: ליאור גפן- סגן מנהל תפעול, לימור ריבלין- יועמ"ש, יצחק אגוזי- הגזבר, ליטל רהב ויורם דוקטורי. פה אחד

אושר
10/12/21 החלפת מורשי חתימה ביה"ס צור יצחק

מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי חתימה בביה"ס צור יצחק, להלן: אייל נחום מנהל בית הספר ת.ז 022904692 והדר שריג מנהלנית בית הספר ת.ז 033985144 יהיו מורשי החתימה בחשבון בית הספר. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שני מורשי החתימה ובתוספת חותמת בית הספר. מורשי חתימה בחשבון תשלומי הורים של בית הספר צור יצחק, אייל נחום מנהל בית הספר, הדר שריג מנהלנית ושני [...] נציגת הנהגת ההורים ת.ז 040053910. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהל בית הספר.
פה אחד

אושר
10/12/21 מינוי מחזיק תיק התחבורה

מליאת המועצה מאשרת את מינויו של אורי מרגלית למחזיק תיק התחבורה.
פה אחד

אושר
02/11/21 דו"ח ראש המועצה

מליאת המועצה רשמה בפניה את הצהרת האמונים של חבר המועצה הנכנס, מר אריק כספי, שיחליף את חבר המועצה היוצא מר ישראל טייבלום.
אושר פה אחד

אושר
02/11/21 אישור פרוטוקול מליאה מס' 9/21 מיום 12/10/2021

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה הקודמת מס' 9/21 מיום 12/10/2021.
אושר פה אחד

אושר
02/11/21 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים על פי המסמך המצו"ב, למעט התב"רים של תחנות הכוח.
אושר ברוב קולות. נמנע -1, כל השאר בעד

אושר
02/11/21 אישור תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את תב"ר תחנות הכוח.
אושר ברוב קולות. נגד -1, כל השאר בעד

אושר
02/11/21 בקשה לאישור שמות רחובות

מליאת המועצה מאשרת את המלצת ועדת השמות למתן השם סמטת הפקאן לרחוב ביישוב אלישמע.
אושר פה אחד

אושר
02/11/21 בקשה לאישור שמות רחובות

מליאת המועצה מאשרת את המלצת ועדת השמות למתן השם דרך החקלאים ביישוב ירקונה.
אושר פה אחד

אושר
02/11/21 אישור תבחיני תמיכות לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את תבחיני התמיכות לשנת 2022 כפי שהוצגו על ידי גזבר המועצה.
אושר פה אחד

אושר
02/11/21 אישור חוקי עזר

מליאת המועצה מאשרת להמשיך ולהטיל את היטל השמירה בהתאם לחוק העזר של המועצה שירותי שמירה התשע"ז 2017 וזאת עד ליום 31.12.2023.
אושר ברוב קולות. נגד – 1, כל השאר בעד

אושר
02/11/21 אישור חוקי עזר

מליאת המועצה מאשרת את הארכת סמכות המועצה להמשיך ולגבות את ההיטל שבחוק העזר סלילת רחובות 2001 עפ"י התעריפים הקבועים היום וזאת עד ליום 31.12.2022 או עד למועד פרסומו של התיקון לחוק העזר וכניסתם לתוקף של תעריפי ההיטל העדכניים, המוקדם מביניהם.
אושר פה אחד

אושר
02/11/21 אישור חוקי עזר

מליאת המועצה דוחה את ההצבעה בנושא חוק עזר "העמדת רכב בחנייתו" עד למתן מענה לשאלות ובקשות חברי המועצה וקיום דיון בנושא.
ללא הצבעה

נדחה
12/10/21 אישור פרוטוקול מליאה מס' 8/21 מיום 30.8.21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה 8/21 מיום ה- 30.8.2021.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 פרויקט פארק אקולוגי

מליאת המועצה מאשרת את המלצת וועדת איכות הסביבה, ומאשרים תקציב של 1.3 מיליון ₪ לתכנון עד היתר מתקן לטיפול אקולוגי מתקדם, והגשת קול קורא למשרד להגנת הסביבה יחד עם אשכול השרון וקיבוץ אייל.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 עדכון תקציב 2021

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב המועצה לשנת 2021, כפי שהוצג במליאה בהיקף של 333,889 אלף ₪.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 בקשה לעבודה נוספת

מליאת המועצה מאשרת בהתאם לסעיף 60 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), לעובדת שואנה סולטן סייעת בגני הילדים במועצה לעבוד בעבודה נוספת בצהרונים שמופעלים על ידי החכ"ל בדרום השרון, כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 הסמכת וועד אלישמע לקירוי סולארי על מבנה מפעל הפיס

מליאת המועצה מאשרת בהתאם לסעיף 63/12 ה' וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח 1958, לוועד המקומי אלישמע, לבצע עבודות התקנת מתקנים פוטו-וולתאים על מבנה מועדון הנוער (הפיס) שבבעלות המועצה, הידוע כחלק מחלקה 121 גוש 7257, בייעוד מבנה ציבור. הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות מהנדס המועצה.
אושר פה אחד

אושר
12/10/21 השכרת גגות מבני ציבור לצורך התקנת מתקנים פוטו-וולתאים

מליאת המועצה מאשרת בהתאם לסעיף 188 ב'1 לפקודת העיריות, כי גגות מבני הציבור בתחומי המועצה ובבעלות המועצה, יושכרו לתקופה של 25 שנים לצורך התקנת מתקנים סולאריים, כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 אישור פרוטוקול מליאה 7/21 מיום 03.08.2021

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה 7/21 מיום ה- 03.08.2021.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 האצלת סמכות לוועד המקומי נירית להתקין מתקנים פוטו וולטאים מעל מגרש הספורט

בהתאם לסעיף 63/12(ה) וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות/אזוריות, התשי"ח 1958, מאצילה המועצה לוועד מקומי נירית לבצע עבודות התקנת מתקנים פוטו וולטאים על מגרש הכדורסל ביישוב שבבעלות המועצה הידוע כחלקה 104 בגוש 9118 בייעוד מרכז אזרחי וספורט. הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם הנחיות מהנדס המועצה ובהן ההנחיות הספציפיות מיום 04.05.2021.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 האצלת סמכות ראש המועצה הקבועה בתקנות העיריות (מכרז לקבלת עובדים) למ"מ מנהל משאבי אנוש ולמנכ"ל

בהתאם לתקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות התש"מ 1979 התקנות החדשות, ובהתאם לסעיף 4 לצו המועצות המקומיות/המועצות האזוריות, ראש המועצה מאצילה את סמכויותיה הקבועות בתקנות החדשות הנ"ל למנכ"ל המועצה ו/או לממלא מקום מנהל משאבי אנוש לרבות פרסום המכרזים, עריכת מבחנים למועמדים, קביעת רף דרישות, חברות בוועדת בחינה ועוד.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 אישור כתבי מינוי חברי ועדת ביקורת - אלישמע     

מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי וועדת ביקורות אלישמע: עדי סטלר, אמיר איצקוביץ' ונטע בנדלק, כפי שהוצג במליאת המועצה.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 החלפת חברים בוועדות מליאת המועצה מאשרת את החלפת חברי הועדות במועצה כפי שהוצג במליאת המועצה על ידי המנכ"ל.
אושר פה אחד
אושר
30/08/21 אישור עבודה נוספת

בהתאם לסעיף 60 לצו המועצות המקומיות מאפשרת מליאת המועצה לעובדת  סוציאלית אירית קרמל-לוי  עבודה נוספת, של הדרכת 2-4 סטודנטים לעבודה סוציאלית במוסדות הבאים: מכללת רופין, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 דיוני תקציב המועצה לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת ליישוב מתן משיכת 102,000 ₪ לטובת רכישת מרכזיות חשמל על חשבון תב"ר של שנת 2022.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 החלפת מורשי חתימה

מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי חתימה בבתי הספר 'יחדיו' ובבית ספר 'מיתר' בעקבות חילופי בעלי תפקידים בבתי הספר כפי שהוצג במליאת המועצה.
אושר פה אחד

אושר
30/08/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה, על פי הנספח המצו"ב.
אושר פה אחד

אושר
03/08/21 רשת ערים בריאות

מליאת המועצה האזורית דרום השרון מאשרת כניסת המועצה לרשת ערים בריאות ולמנות את ורד, עוזרת ראש המועצה, כממונה על נושא קידום הבריאות בדרום השרון, ללא תוספת תשלום בנוסף על תפקידה. למועצה זה לא עולה שום דבר. להפך, המועצה עשויה לקבל משאבים וקולות קוראים שיתמכו בפעילויות שלנו.
אושר ברוב קולות

אושר
03/08/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר 216 מיום 29.6.21.

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 06/21 מיום ה- 29.6.21
אושר פה אחד

אושר
03/08/21 החלפת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות המועצה כפי שהוצג במליאת המועצה.
אושר פה אחד

אושר
03/08/21 אישור שם מעון חדש בירחיב בהתאם להחלטת ועדת שמות מיום 22.7.21

מליאת המועצה ממליצה לוועדת השמות על השם ברוש עבור מעון הילדים בירחיב.
אושר פה אחד

אושר
03/08/21 עבודות סלילת כבישים ומדרכות

בהתאם לסעיף 63 12ה וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות/מועצות אזוריות, מאצילה המועצה לוועדים המקומיים המפורטים להלן לבצע ביישובם עבודות סלילת כבישים ומדרכות וזאת במסגרת החלטתנו מיום 2.2.21 ליטול הלוואה לטובת פיתוח ושדרוג תשתיות הישובים. הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות וליווי מהנדס המועצה. ואלה הישובים: אלישמע, גבעת השלושה, גבעת חן, גן חיים, גני עם, גת רימון, חגור, חורשים, ירחיב, כפר מלל, כפר מעש, מגשימים, נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, ניר אליהו, נירית, עדנים, עינת, צור נתן, רמות השבים, רמת הכובש ושדי חמד.
אושר פה אחד

אושר
03/08/21 שינוי מורשי חתימה בבתי הספר

מליאת המועצה מאשרת שינוי מורשי חתימה בעקבות חילופי אנשים בבתי הספר כפי שהוצג במליאת המועצה.
אושר פה אחד

אושר
03/08/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה.
אושר פה אחד

אושר
29/06/21

אישור פרוטוקול קודם

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 05/21 מיום ה- 1.6.21.
אושר פה אחד

אושר
29/06/21 קיום ישיבות מליאת המועצה באופן היברידי

מליאת המועצה מאשרת בהתאם סעיף 55 לצו המועצות המקומיות – מועצות אזוריות הקובע כי המועצה וועדותיה רשאיות לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן, כי הן בתקופת החירום במדינה בעקבות מגיפת הקורונה והן לאחר תקופת החירום במצב שגרה, מליאת המועצה תקיים את ישיבותיה בהיוועדות חזותית בין אם באופן מלא ובין אם באופן היברידי.

 • יובהר כי על האמצעים הטכנולוגיים לאפשר לחברי המועצה להשתתף מרחוק בדיון ובכך לקחת חלק בישיבות המועצה בכלל זה יש לוודא כי כל חברי המליאה ועובדי המועצה שמשתתפים מרחוק יהיו מחוברים וזמינים ויכולים לשמוע אחד את השני בו זמנית באמצעי הטכנולוגי שנבחר.
 • חברי המליאה יוכלו להצביע בעד, נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול.
 • יש לערוך פרוטוקול כדין המפרט את כלל המשתתפים, סדר דיון וההחלטות שהתקבלו.
 • יש להקליט את הישיבה כמתבקש מסעיף 54 לצו ולתמלל אותה.
 • החלטה זו חלה גם על החלטות הוועדות השונות, אלא אם כן הו קיבלו החלטות ספציפיות אחרות.
 • החלטה זו תקפה למשך חצי שנה, ולאחר מכן תשוב ותבחן.

אושר ברוב קולות

אושר
29/06/21 צו מיסים לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את היטל המיסים לשנת 2022, כולל העדכון האוטומטי 1.92%, כפי שהובא על ידי משרד הפנים, כפי שהוצג במליאה.
אושר ברוב קולות

אושר
29/06/21 הנחות בארנונה לשנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את מדיניות ההנחות בארנונה לשנת 2022, כפי שהוצגה במליאה.
אושר ברוב קולות

אושר
29/06/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
29/06/21 הצגת דו"ח כספי ודו"ח ביקורת לשנת התקציב 2019

מליאת המועצה רשמה בפניה את דו"ח מבקר המועצה וועדת הביקורת על הדו"ח הכספי והמפורט לשנת 2019.
ללא הצבעה

 
29/06/21 דו"ח וועדת השקעות

מליאת המועצה מאשרת השקעה במניות עד 10% מהיקף התיק, מניות הנסחרות במדד תל אביב 125, בהתאם להמלצת וועדת ההשקעות, כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
29/06/21 אישור המלצה לשינוי שם רחוב – כפר מלל

מליאת המועצה מאשרת בהמשך להחלטת המליאה מיום 2.9.2018, ולבקשת משרד הפנים לבצע אישור חוזר, את בקשת היישוב כפר מלל לשינוי שם רחוב 'ההדרים' בכפר מלל לרחוב 'דרך השדות', כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
29/06/21 אישור תקציבי יישובים

מליאת המועצה מאשרת את תקציבי היישובים כפר מע"ש ושדי חמד, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
29/06/21 עדכון מורשי חתימה בית ספר צור יצחק ובית ספר מיתר

מליאת המועצה מאשרת את עדכון מורשי החתימה בבתי הספר צור יצחק ומיתר, כדלקמן:

 1. מורשה החתימה של חשבון בית הספר צור יצחק יהיו ענבל כהן, מנהלת בית הספר החדשה, במקום מורן שחם מנהלת בית הספר היוצאת, וכן הדר שריג מנהלנית בית הספר. כל משיכת כספים בחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובתוספת חותמת בית הספר.
 2. מורשי החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר צוק יצחק יהיו מנהלת בית הספר החדשה במקום מורן שחם מנהלת בית הספר היוצאת, וכן הדר שריג מנהלנית בית הספר, נציגת הנהגת הורים הגברת שני נקש. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר.
 3. עדכון מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בית חינוך מיתר, מאשרים כי מורשי החתימה של חשבון בית הספר מיתר יהיו מנהלת בית הספר יפעת בורנשטיין וכן קרן פרץ המנהלנית החדשה במקום טליה צור המנהלנית היוצאת. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובתוספת חותמת בית הספר.
 4. מורשי החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר מיתר יהיו מנהלת בית הספר יפעת בורנשטיין וכן קרן פרץ המנהלנית החדשה במקום טליה צור המנהלנית היוצאת ונציג הנהגת הורים מר עמית חסקי. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה ובלבד שאחת מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר.

אושר פה אחד

אושר
29/06/21 משכון הכנסות המועצה לטובת הלוואה

מליאת המועצה מאשרת את משכון ההכנסות העצמיות של המועצה לטובת הבנקים, לרבות מארנונה, בסכום ההלוואה, ולחתום על מסמכי המשכון כפי שיידרשו בידי הבנקים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
01/06/21

אישור פרוטוקול קודם

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה קודמת 04/21 מיום 04.05.2021.
אושר פה אחד

אושר
01/06/21

מתן הנחה בארנונה למוסד מתנדב 'עמותת בארי'

בהתאם להמלצת ועדת הנחות מיום 2.5.21 מאשרים מתן הנחה בארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה פיטורין לעמותת 'בארי', ההנחה היא החל מיום 1.1.21 וזאת למשך שלוש שנים ובלבד שבתחילת כל שנה במהלך השנה השנייה והשלישית תמסור העמותה תצהיר למועצה שלפיו לא חל שינוי במטרותיה ובפעילותה מעת קבלת ההנחה.
אושר פה אחד.

אושר
01/06/21 תקן בטיחות למגרשי המשחקים במועצה

מליאת המועצה מאשרת ליתן צו עבודה לחברה שזכתה במכרז מטעם משכ''ל לביצוע מידי של בדיקה ותיקון ליקויים בכל מתקני המשחקים ומתקני הכושר הציבוריים בכל יישובי המועצה, החלטתנו זו הינה בכפוף לכך שבמהלך השנה הקרובה תיערך בדיקה לגבי המשך אופן תחזוקת המתקנים והאתרים במועצה בין אם ע''י עובד מועצה ובין ע''י שיטת בדיקה אחרת.
אושר פה אחד.

אושר
01/06/21 אישור הפעלת אכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה של המועצה

מליאת המועצה מאשרת לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוטה בהתאם לחוק היעול לפיקוח ואכיפה עירוניים ברשויות המקומיות תעבורה, התשע''ב 2016.
אושר ברוב קולות. שמוליק מריל מתנגד, כל השאר בעד.

אושר
01/06/21 האצלת סמכות לוועד מקומי עדנים לביצוע קירוי של מגרש הספורט

בהתאם לסעיף 6312(ה) בסעיף 132 לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, מאצילה המועצה לוועד מקומי עדנים לבצע עבודות התקנת מתקנים פוטו-וולטאים על מגרש הטניס במושב שבבעלות המועצה, הידוע כחלק מחלקה 61 בגוש 6842 ושייעודו ציבורו. הפרויקט יעשה בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות מהנדס המועצה.
אושר פה אחד.

אושר
01/06/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר שמטרתו הקמת מתחם נינג'ה קיד, על סך 300,000 ₪.
אושר ברוב קולות. 2 נמנעים, 1 נגד, כל השאר בעד.

אושר
01/06/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה על ידי מנכ"ל המועצה (מצו"ב טבלת תב"רים מפורטת).
אושר פה אחד

אושר
04/05/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר 3/21 מיום 21.3.21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 03/21 מיום ה- 21.3.21.
אושר פה אחד.

אושר
04/05/21 החלפת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות המועצה, כפי שהוצג במליאה.
אושר ברוב קולות. מתנגד אחד- לסעיפי ההצבעה של החלפה בין אלברט עובדיה ושלומי חן.

אושר
04/05/21 הוספת מורשי חתימה בעלי זכות חתימה של המועצה

מליאת המועצה מאשרת כי בעלי זכות החתימה של המועצה האזורית דרום השרון יהיו האנשים שלהלן:
ראש המועצה – אושרת גוני גונן, שרון סספורטס- מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה - יצחק אגוזי, מאיה עוז – ס. הגזבר הנכנסת במקום  ציפי וקנין – ס. הגזבר היוצאת.

חתימת ראש מועצה או מנכ"ל המועצה יחד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת חותמת המועצה, יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין. חתימת ראש מועצה או מנכ"ל המועצה יחד עם חתימת סגנית הגזבר בתוספת חותמת המועצה, יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין, עד לסכום הקבוע בתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש"ך-1959 (כיום 93,900 ש"ח).
אושר פה אחד

אושר
04/05/21 עדכון מורשי חתימה בית ספר כצנלסון

מליאת המועצה מאשרת להוסיף את יוני פאלח אב הבית ת.ז. 0523167637, כמו"ח נוסף הן בחשבון בי"ס כצנלסון והן בחשבון תשלומי הורים של בי"ס כצנלסון. בשני החשבונות, חתימת מנהלת ביה"ס יחד עם חתימת מו"ח נוסף וחותמת יחייבו את ביה"ס והמועצה.
אושר פה אחד

אושר
04/05/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
04/05/21 תוספת לסעיף 4 החלפה חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת מינויו של יורם דוקטורי כחבר בוועדת הרווחה, כפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד

אושר
21/03/21

אישור פרוטוקול מליאה מספר 02/21 מיום 2.3.21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 02/21 מיום ה- 2.3.21.
אושר פה אחד

אושר
21/03/21

החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
21/03/21

הסדרת מעמד העמותה למען החבר הוותיק למעמד של "עמותה עירונית"

במועצה פועלת העמותה למען החבר הוותיק בדרום השרון החל משנת 1983 ביוזמת המועצה ועוסקת במתן שירותים תומכים לתושבי המועצה בגיל השלישי. העמותה מפעילה את מרכז יום לחבר הוותיק, מרכז לתשושי נפש, מועדונים לחברים בגיל השלישי, לרבות טיפול ייחודי בניצולי שואה, קהילה תומכת לכ-330 בתי אב, פעילויות ספורט, עיתון, אירועי ספורט תרבות ופנאי וכן מערך מתנדבים להפעלת כלל פעילויות אלו. לאור רצון המועצה להסדיר את מעמדה של העמותה כעמותה עירונית, בהתאם להוראות נוהל הסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים, מובא לאישורה של המועצה הסדרת העמותה כעמותה של המועצה. בפני מליאת המועצה הונחה הצעה לתיקון תקנון העמותה, בהתאם להוראות הנוהל והתוכנית האסטרטגית וכן חוות דעתם של מנכ"ל המועצה, חוות דעתו של גזבר המועצה וחוות דעתי, הממליצים על הסדרת מעמד העמותה כעמותה העירונית והכל בהתאם להנחיות משרד הפנים ונוהל הסדרת העמותה. לכן ובהתאם מליאת המועצה האזורית דרום השרון מחליטה בזאת לאשר את הסדרת מעמד העמותה כעמותה עירונית וזאת בהתאם ולאחר עיון בחוות הדעת והתוכנית האסטרטגית שהוצגו בפניה. העמותה תפעל בתחומי המועצה בהתאם למטרות אשר נקבעו בתקנון העמותה, שגם הוא נשלח והוצג אליכם, לשם שדרוג פעילויות ותכנים שהותאמו למגוון אוכלוסיית הוותיקים בכל תחומי הרשות שיתוף הנהגות היישובים להובלת הצרכים של הוותיקים והרחבת פעילויות הוותיקים בתוך היישובים להנגשה קלה יותר.

אושר ברוב קולות. ישראל טייבלום נמנע, אורי עצמון וגלי זמיר לא השתתפו בהצבעה.

אושר
21/03/21 הסדרת מעמד העמותה למען החבר הוותיק למעמד של "עמותה עירונית"

מליאת המועצה מאשרת את תקנון העמותה העירונית למען החבר הוותיק, כפי שמוצע על ידי אגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים, וכפי שהוצג לחברי המליאה.
אושר פה אחד. אורי עצמון וגלי זמיר לא השתתפו בהצבעה

אושר
21/03/21

הנחה בארנונה למוסד מתנדב

 

מליאת המועצה מאשרת בהתאם להמלצת וועדת ההנחות מתאריך 16.2.21 מתן הנחה בארנונה לפי סעיף 5 לפקודת מס העירייה ומסי הממשלה פיטורים, לעמותת פולאריס לקידום החינוך בישראל, וזאת החל מתאריך 1.1.21 למשך 3 שנים, וכל עוד לא יחול שינוי במטרות ובפעילות העמותה.
אושר פה אחד

אושר
21/03/21 פתיחת וועדה לבחינת הכנסות במשרד הפנים לצורך אישור הסכם רעננה-דרום השרון

מליאת המועצה מאשרת בהתאם להסכם מאוגוסט 2015 בין דרום השרון לרעננה לגבי שטח שהיקפו כ-34.5 דונם במושב גבעת חן, הכלוא במשולש צמוד לכביש 531, הקובע כי שטח זה יעבור לתחום שיפוטה ותכנונה של רעננה, וכי שתי הרשויות יחלקו בהיטלי ההשבחה ובחלף היטלי ההשבחה באופן שווה, בקשה ממשרד הפנים להקמת וועדה לבחינת חלוקת הכנסות, לצורך אימות הסכמות הצדדים. החלטה זו הינה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020 ובהמשך להחלטת שר הפנים מיום 23.5.2016 שהורתה על העברת השטח לגבול שיפוטה ותכנונה של רעננה.
אושר פה אחד

אושר
21/03/21

הלוואת גישור חברה כלכלית – אולם כנסים

מליאת המועצה מאשרת על מנת לחסוך בעלויות לחברה הכלכלית הלוואת בעלים בסך עד 2.5 מיליון שקל, לצורך הצטיידות אולם הכנסים. הלוואת בעלים תינתן לאחר סיום העבודות ובמקביל לקבלת יתרת המענק ממפעל הפיס. החברה הכלכלית תחזיר את ההלוואה למועצה בעד 48 תשלומים שווים חודשיים בריבית המועצה הלוואה בתנאים זהים.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

דיווח ראש המועצה

מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותה לאמנת האקלים – ברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר 01/21 מיום 2.2.21

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 01/21 מיום ה- 2.2.21.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21 סגירת תב"רים לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת סגירת התב"רים לשנת 2020 כפי שהוצגה במליאת המועצה.
אושר ברוב קולות. נמנע אחד.

אושר
02/03/21

פתיחת וועדת גבולות עם מושב משמרת

בהתאם לנוהל הגשת בקשה לשינוי תחום שיפוט של רשות מקומית של משרד הפנים מיום 3.2.2020, מאשרת מליאת המועצה להגיש פנייה לשר הפנים לצורך העברת שטחים כדלקמן: תאי שטח אחד ושתיים המסומנים בפסים וורודים, כ-212 דונם, מבוקשים להעברה מדרום השרון ללב השרון. תא שטח שלוש המסומן בפסים צהובים, כ-6 דונם, מבוקש להעברה מלב השרון לדרום השרון.
אושר פה אחד.

אושר
02/03/21

תקן כח אדם לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את תקן כח האדם לשנת 2021.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

החלפת חברים בוועדות

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

אישור השתתפות של חבר מועצה במכרז למכירת מקרקעין – ברחוב הברושים רמות השבים

בהתאם לסעיף 89 ב.ב. לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות התשי"ח 1958), המועצה מאשרת לחבר המועצה ישראל טייבלום ו/או קרובו כהגדרתו בסעיף 89 ב, להשתתף במכרז למכירת מגרש בבעלות המועצה הידוע כחלק א של חלקה 458 בגוש 6452, ברחוב הברושים 29 ברמות השבים. אישורנו זה כפוף לאישור שר הפנים ולפרסום ברשומות.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

האצלת סמכות לוועד המקומי רמות השבים להסדיר את ענייני הפעלת הבריכה ביישוב

מליאת המועצה חוזרת ומאצילה לוועד רמות השבים להפעיל את הבריכה הציבורית ביישוב, וכן לפעול בכל הליך לצורך הפעלת הבריכה בהתאם לכל דין לצורך רווחת התושבים.
אושר ברוב קולות. 4 נמנעים, כל השאר בעד

אושר
02/03/21

אישור תקציבי יישובים

מליאת המועצה מאשרת את תקציבי יישובי המועצה לשנת 2021 על פי הרשימה שהוצגה במליאת המועצה בתאריך 02/03/2021.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

אישור עובדים חדשים בוועדים המקומיים

מליאת המועצה מאשרת עובדים חדשים בוועדים המקומיים כפי שהוצגה במליאה.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

קביעת שמות רחובות מתן, צור נתן, גבעת חן

מליאת המועצה מאשרת את קביעת ושינוי שמות הרחובות בישובים צור נתן, מתן וגבעת חן, כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
02/03/21

אישור עבודה נוספת

מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת על פי סעיף 60 לצו המועצות לשתי העובדות טלי כהן וסיגלית שלו.
אושר פה אחד

אושר
02/02/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר 15/20 מיום 24.12.20

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 15/20 מיום ה24.12.20.
אושר בפה אחד

אושר
02/02/21

תכנון כלכלי – אישור לקיחת הלוואה לטובת תב"רים

מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה על סך 30 מיליון שקלים לצורכי תשתיות בישובים ולשדרוג מוסדות חינוך במועצה לתקופה של עד 15 שנה.
אושר ברוב קולות, שמוליק מריל וגיא כהן נמנעים, כל השאר בעד.

אושר
02/02/21

תמיכות המועצה לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את תמיכות המועצה כפי שהומלצו על ידי וועדת התמיכות המקצועית לשנת 2021.
אושר ברוב קולות. ישראל טייבלום נמנע, כל השאר בעד. גלי זמיר, עדי שחר, שירלי לופו, אורי עצמון ושמוליק מריל לא מצביעים מפאת ני"ע.

אושר
02/02/21 תחשיב מעודכן חוק עזר לדרום השרון (שטחים ציבוריים פתוחים)

מליאת המועצה מאשרת את התיקון הבא לחוק העזר בנושא השצ"פים כדלהלן:
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות[1], מתקינה  מועצת המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה:
החלפת סעיף 14
1. בחוק העזר לדרום השרון (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ג-2013[1] (להלן – חוק העזר העיקרי), במקום סעיף 14 יבוא:
"14. מגבלת גבייה  מיום יב' בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) הטלת היטל לפי חוק עזר זה טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי שיוסמך על ידו".

החלפת התוספת הראשונה
במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא: "תוספת ראשונה (סעיף 2) שיעור ההיטל בשקלים חדשים. שטח קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 43.95 , שטח בניין, לכל מ"ר משטח הבניין, 33.80."

אושר ברוב קולות. 1 נמנע כל השאר בעד

אושר
02/02/21

רוכלות - מדיניות רוכלות בתחומי המועצה

מליאת המועצה מאשרת את מדיניות הרוכלות ברחבי המועצה בהתאם למסמך שנושא את התאריך ה-10.1.2021, כאשר לגבי מכסת רישיונות הרוכלות שיינתן ברחבי המועצה ייקבע בהמשך על ידי מנהל רישוי עסקים ותברואן המועצה, היועצת המשפטית ומנכ"ל המועצה לאחר שיתקיים דיון פנימי נוסף. כמו כן, המדיניות תהא תקפה למשך שנה אחת לצורך בחינת המדיניות והיותה פיילוט ברחבי המועצה.

אושר ברוב קולות, דורון צייזל ואורי עצמון נמנעים, כל השאר בעד

אושר
02/02/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת התב"רים כפי שהוצגו במליאה בתאריך 02.02.21.
אושר פה אחד.
תב"רים 1505, 1563, 1804 – ירדו מהצבעה למליאה זו עד לבירור.

אושר
02/02/21 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את תב"ר 1744 להקמת מגרש כדורגל מועצתי בירחיב.
אושר ברוב קולות, 4 נמנעים, 1 מתנגד, כל השאר בעד

אושר
02/02/21

אישור התקשרות עם משרד השיכון לתכנון ופיתוח אזור תעשיה דרום השרון – אלעד.

מליאת המועצה מאשרת התקשרות עם משרד השיכון והבינוי לצורך תכנון ופיתוח אזור תעסוקה-תעשייה בהתאם לתכנית תמ"ל 1081 דרום השרון אלעד. מליאת המועצה מאשרת להתקשר עם משרד השיכון והבינוי לצורך תכנון וביצוע פיתוח באזור התעשייה הנ"ל הצמוד לקיבוץ נחשונים בהתאם לתכנית 1081. האישור ניתן בהתאם לסעיף 3, 12 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות, מועצות אזוריות, הקובע כי התקשרות עם המדינה פטורה ממכרז. לאחר האישור יפעלו הצדדים לחתימה על הסכם שיובא לאישור המליאה.
אושר פה אחד.

אושר
02/02/21 מורשי חתימה בחשבונות בתי ספר

מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי החתימה בבית ספר ירקון לפי ההגדרות הבאות:

 1. המליאה מאשרת כי מורשה החתימה של חשבון בית הספר יהיו עליזה מגן מנהלת בית הספר ודנה פלג סגניתה. ודנה באה במקום שוש שלום המנהלנית שסיימה את עבודתה. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות החתימה הנ"ל ובתוספת חותמת בית הספר.
 2. מאשרים כי מורשה החתימה של חשבון תשלומי הורים של בית הספר ירקון יהיו כדלקמן: עליזה מגן מנהלת בית הספר, דנה פלג סגניתה ואורי איינהורן נציגת הנהגת ההורים. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שתי מורשות חתימה מתוך השלוש, ובלבד שאחת  מהן תהיה מנהלת בית הספר ובתוספת חותמת בית הספר.

         אושר פה אחד.

אושר
02/02/21 מורשי חתימה בחשבונות בתי ספר

מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי החתימה בבית ספר עמי אסף לפי ההגדרות הבאות:

 1. מאשרים כי מורשה החתימה של חשבון בית הספר יהיו מירב פרידלנדר ואתי יונאי גזברית בית הספר. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחשבון שתי מורשות החתימה ובתוספת חותמת בית הספר.
   
 2. מאשרים את מורשה החתימה של חשבון תשלומי הורים של הורים עמי אסף: מירב פרידלנדר מנהלת בית הספר ואתי  יונאי הגזברית, וכן חגי אונטרמן וקרן תשבי נציגות הנהגת ההורים. כל משיכת כספים מחשבון זה תחויב בחתימת שני מורשי חתימה, ובלבד שאחד מהם יהיה מנהלת בית הספר והשני נציג הנהגת ההורים, וכן בתוספת חותמת בית הספר.
            אושר פה אחד
אושר