תאריך נושא החלטה סטטוס
24/12/20

אישור תקציב המועצה לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת בכפוף לחוות דעתו של גזבר המועצה את תקציב המועצה לשנת 2021 העומד על סך 326,932,000 ₪.
אושר ברוב קולות, 1 נמנע כל השאר בעד

אושר
24/12/20

אישור תכנית הפיתוח לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את תכנית הפיתוח לשנת 2021 בסך 55,036,000 ₪.
אושר ברוב קולות, 3 נמנעים, כל השאר בעד.

אושר
24/12/20

הועדה לתכנון ובנייה / אישורו של אורי עצמון כמורשה חתימה בוועדה לתכנון ובנייה

החל מיום ה01/01/21 מורשה חתימה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון יהיו כדלקמן, יושבת ראש הוועדה המקומית אושרת גני גונן, ממלא מקומה כיושב ראש הוועדה אורי עצמון, יצחק אגוזי וסגניתו ציפי וקנין, כאשר חתימת יושב ראש המועצה או ממלא מקומה ביחד עם חתימת הגזבר בצרוף חותמת הוועדה, יחייבו את הוועדה לכל דבר ועניין. חתימת יושב ראש הועדה או ממלא מקומה, ביחד עם חתימת סגנית הגזבר, בצרוף חותמת הוועדה, תחייב את הוועדה עד לסכום הקבוע בתקנון העיריות, חתימה על מסמכים מסוימים שנכון להיום עומדים על 93,900 שקלים.
אושר פה אחד.

אושר
24/12/20

אישור פרוטוקול מליאה מס' 14/20 מיום 08/12/2020

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת 14/20 מיום 08/12/2020.
אושר פה אחד.

אושר
24/12/20 שינוי חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את שינוי החברים בוועדות המועצה בפי שהוצג במליאה.
אושר פה אחד.

אושר
24/12/20

תיקון פרוטוקול המליאה מס' 05/20 מיום 05/04/2020 בנוגע ללקיחת הלוואה לבינוי

מליאת המועצה מאשרת לתקן את הפרוטוקול מספר 05/20 מיום ראשון י''א בניסן תשע''ח 05/04/2020 בהתייחס לנושא מספר 4, הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך באופן הבא:

"המועצה מאשרת את הרחבת בית ספר ירקון סך הכל 12 כיתות ואודיטוריום שעלותם 18 מיליון ₪, שמשרד החינוך מממן 10.5 מיליון ₪ והייתרה על חשבון המועצה באמצעות הלוואה על סך 7.5 מיליון ₪ בהחזר מקרן הפיתוח. ההחלטה התקבלה ברוב קולות, שני נמנעים שמוליק מריל וישראל טייבלום"

"המועצה מאשרת בניית שישה גני ילדים בצור יצחק שיוסבו לשש כיתות לימוד שעלותם 8,250,000 ₪ כאשר משרד החינוך מממן 5.4 מיליון ₪ והייתרה על חשבון המועצה באמצעות הלוואה 2,850,000 ₪. ההחלטה התקבלה ברוב קולות, שניים נגד ליאת זלוטי וגיורא כהן, ארבעה נמנעים מירב זילברבוים, שמוליק מריל, ישראל טייבלום ומולי אורן"

תיקון הפרוטוקול נובע מרישום חסר של נוסח החלטת המליאה באופן שאינו משקף את ההחלטה והדיון שהתקיימו. אושר ברוב קולות.

אושר
24/12/20 אישור מועצה פטור ממכרז לרכישת טנדר 4*4 עבור מחלקת ביטחון

בהתאם לסעיף 22ח לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, המועצה מאשרת לרכוש רכב ביטחון בפטור ממכרז וזאת לאחר שלא הוגשה אף הצעה במסגרת מכרז פומבי שפרסמה מועצה. המועצה סבורה שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת והמועצה לא תוכל לנצל את התקציב שהוקצב לה על ידי משרד הביטחון, רכישת הרכב תעשה בכל מקרה בהליך של קבלת הצעות מחיר שייבחנו בוועדת ההתקשרויות של המועצה.
אושר ברוב קולות, איתן יפתח נמנע, כל השאר בעד.

אושר
24/12/20 אישור הוספת אורי מרגלית כחבר בוועדה לתכנון ובנייה

מליאת המועצה מאשרת את כניסתו של אורי מרגלית כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובניה במקום צפי פלד.
אושר פה אחד.

אושר
08/12/20 אישור פרוטוקול מליאה 13/10 מיום 16.10.2020

 

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מס' 13/10 מיום ה26/10/2020. אושר פה אחד.

אושר
08/12/20

הסדרת זכויות חתימה של המועצה החל מה-1.1.2021.

מליאת המועצה מאשרת כי מורשי החתימה מטעם המועצה יהיו כדלקמן:
קבוצה א' - ראש המועצה – אושרת גני גונן ,מנכ"ל המועצה – שרון סספורטס.
קבוצה שנייה – גזבר המועצה יצחק אגוזי, סגנית גזבר – ציפי וקנין.
תימת ראש המועצה או מנכ"ל המועצה יחד עם חתימת גזבר המועצה בתוספת חותמת המועצה ייחייבו את המועצה לכל דבר ועניין. חתימת ראש המועצה או מנכ"ל המועצה יחד עם חתימת סגנית הגזבר בתוספת חותמת המועצה, יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין , עד לסכום הקבוע בתקנות העירייה (חתימה על מסמכים מסויימים) כיום כ-93,900 ₪ . החלטה זאת תיכנס לתוקף ביום 01.01.2021. אושר ברוב קולות, 1 מתנגד כל השאר בעד.

אושר
08/12/20 אישור תבחיני תמיכות לשנת 2021

מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 2021, כמפורט במסמך מיום 18 לנובמבר 2020. התבחינים יפורסמו בעיתונים יומיים ולאחר שיתקבלו בקשות וייבחנו על ידי וועדת התמיכות המקצועית של המועצה, הן תובאנה לאישור המליאה לצורך מתן התמיכה לכל מבקש.
אושר ברוב קולות, 1 מתנגדת כל השאר בעד.

אושר
08/12/20 השכרת בית המועצה הישן לתקופה העולה על 5 שנים

לגבי הנכס המצוי ברחוב הצנחנים בכפר מל"ל, הידוע כחלק מחלקה 57 וכחלקה 58 בשלמות בגוש 6447, ששימש כבית המועצה הישן, אנו מאשרים להשכירו לעשר שנים, בהתאם למיזם שמקדמת החברה הכלכלית. החלטתנו זו הינה בהתאם לסעיף 188 ב' לפקודת עיריות אשר חלה עלינו. החלטתנו זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בתוך 15 ימים.
אושר פה אחד

אושר
08/12/20 החלפת חברים בוועדות המועצה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת החברים בוועדות המועצה כפי שהוצגו בפניה במליאה.
אושר פה אחד

אושר
08/12/20 מורשי חתימה בבית חינוך "ירקון" ובבית הספר "עמי אסף"

מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשה החתימה בבית הספר עמי אסף ובית חינוך ירקון כפי שהוצגו במליאה.
אושר פה אחד

אושר
08/12/20

אישור עבודה נוספת לעובדות מועצה

מליאת המועצה מאשרת ל2 עובדות מועצה תעסוקה נוספת כפי שהוגדרה במליאת המועצה.
אושר ברוב קולות, 1 מתנגד, כל השאר בעד

אושר
08/12/20 רישום משכון לטובת ועדת התביעות על המרכז לתשושי נפש

מליאת המועצה מאשרת לרשום משכון על הנכס הידוע כגוש 8545 חלקי חלקה 113, המשמש למרכז לתשושי נפש בנווה ימין (להלן הנכס), וזאת לטובת ועידת התביעות בסכום של 616,142 ₪. רישום המשכון הינו תנאי לתמיכה כספית של ועידת התביעות למועצה בסכום זהה. המשכון יירשם למשך 18 שנים. על המשכון יחולו דיני ישראל וסמכות השיפוט בעניינם תהיה לבתי המשפט בישראל במחוז מרכז. המשכון יירשם לצורך הבטחת התחייבות המועצה להשתמש בנכס במשך 18 שנה מיום 1.1.2021 אך ורק למטרת מרכז לתשושי נפש.
אושר פה אחד.

אושר
08/12/20 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים כפי שהוצגו במליאה:

 1. תב"ר מס' 1828 – תוכנית התקשוב הלאומית תשפ"א
 2. תב"ר מס' 1736 – נגישות פיזית פרטנית בי"ס מרום השרון
 3. תב"ר מס' **** - תכנון גן ילדים בנווה ימין
 4. תב"ר מס' **** - חיבור חשמל חדש לבית אקשטיין
 5. תב"ר מס' **** - ריענון רכב קב"ט מוס"ח
 6. תב"ר מס' **** - ריענון רכב ביטחון נירית
 7. תב"ר מס' 1817 – יכוץ והכנת תוכניות לנגישות מבנים
 8. תב"ר מס' 1536 – נגישות מבנים מתחם המועצה
 9. תב"ר מס' 1767 – הנגשת היכל תרבות ובית המועצה
 10. תב"ר מס' 1769 – הקמת 3 מגרשי שחב"ק
 11. תב"ר מס' **** - הצטיידות מחשבים ותשתיות
 12. תב"ר מס' **** - הקמת מתחם נינג'ה
 13. תב"ר מס' 1485 – תוספת אגף תשושי נפש נווה ימין

אושר פה אחד.

אושר
08/12/20 תב"רים

מליאת המועצה מאשרת את התב"ר החדש – גינון כיכרות כביש עוקף ניר אליהו.
נדחה ברוב קולות.

לא אושר
26/10/20 אישור פרוטוקול מספר 1210 אישור פרוטוקול מליאה מספר 1210 מיום 13/10/2020. בוצע
26/10/20 אישור עקרוני להוספת נושא לסדר היום: "ערבות בנקאית עבור הקרן לידידות"

מליאת המועצה מאשרת להוסיף לסדר היום את נושא הערבות הבנקאית לטובת הקרן לידידות.

בוצע
26/10/20

עדכון תקציב המועצה לשנת 2020

מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת 2020 כפי שהוצג במליאה.

בוצע
26/10/20 עדכון תקציב המועצה לשנת 2020

המליאה מאשרת באופן עקרוני לקיחת הלוואה לאיזון התקציב בסכום של עד 2.5 מיליון שקל, ההלוואה חייבת את אישור משרד הפנים, אם וכאשר תזדקק המועצה לממש את ההלוואה יובא הדבר לאישור נוסף במליאה.
אושר ברוב קולות [1, נמנע, 1 נגד, כל השאר בעד]

אושר
26/10/20 וועדת השקעות

מליאת המועצה רשמה לפניה את הדיווח על מצב תיקי ההשקעות ליום 30.9.2020.
אושר פה אחד.

אושר
26/10/20 וועדת השקעות מליאת המועצה מאשרת את התיקון במדיניות ההשקעה של המועצה כפי שהוצג עד 40% באג"ח קונצרני ועד 5% בהשקעה במניות. עם זאת, בעוד כחצי שנה יש לדווח למליאת המועצה את הצורך בשינוי מ-5% ל-10% השקעות במניות, לבקשת חברי המליאה.
 אושר פה אחד.
אושר
26/10/20 אישור העסקת סגן בהיקף של 75% משרה החל מה-01/01/2021 ביום 13.10.2020 אישרו למנות את חבר המליאה מר אורי מרגלית לתפקיד סגן ראש המועצה בהתאם לסעיף 36 לצו המועצות האזוריות וזאת החל מיום 1.1.2021. היום אנו מבקשים לאשר כי מינויו בשכר בהיקף של 75% משכר סגן ראש רשות מקומית יהיה החל מיום 1.1.2021 ולא 1.7.2021. החלטתנו זו הינה בהסתמך על האצלת הסמכויות שהצענו בישיבה הקודמת ובהסתמך על חוות הדעת של היועמ"ש בנוגע למינוי לשכר ולעיסוק הנוסף. כמו כן הונחה בפנינו יחד עם ההזמנה לישיבה היום חוות דעת מעודכנת מאת גזבר המועצה לגבי שכרו של מר מרגלית החל מיום 1.1.2021. בוצע
26/10/20 אישור מליאת המועצה לערבות בנקאית עבור קרן הידידות

מליאת המועצה מאשרת לקיחת ערבות של 606,310, לטובת ועידת התביעות כנגד התשלום שלהם למימון השתתפותם בפרויקט המרכז לתשושי נפש. לקיחת הערבות ככל שתאושר טעונה גם את אישור משרד הפנים.
אושר פה אחד.

אושר
13/10/20 אישור פרוטוקול מליאה מספר 11/20 מיום 14/09/2020

ההחלטה התקבלה פה אחד.

אושר
13/10/20 בחירת סגן ראש מועצה עם סיום כהונתו של צפי פלד הננו מאשרים את מינויו של אורי מרגלית החל מה-01/01/2021 כסגן ראש המועצה בהתאם לסעיף 36 לצו המועצות האזוריות ואת מינויו בשכר החל מה-01/07/2021 בהיקף של 75% משכר סגן ראש ראשות מקומית. אנו מאצילים לו את הסמכויות שפירטתי בהצעתי, אנו מאשרים שהיועצת המשפטית למועצה חיוותה את דעתה בנוגע למינוי לשכר ולעיסוק הנוסף וכן כי הונחה בפנינו חוות דעת גזבר המועצה לגבי השכר. 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
אושר
13/10/20

קביעת שמות ארבעת סמטאות בגבעת חן

מליאת המועצה מאשרת את קביעת ארבעת הסמטאות בגבעת חן בהתאם לשמות שהקריאה יו"ר ועדת השמות (צפרירים, חמוטל, בשורה, ילדות), כל השמות הם מתוך שירים של חיים נחמן ביאליק. 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
אושר
13/10/20

כפר מעש – ביטול השמירה היישובית

לבקשת ועד כפר מעש מליאת המועצה מאשרת לגרוע את מושב כפר מעש מתחולת חוק עזר שירותי שמירה ולהפסיק את הגביה עבור שירותי השמירה במושב.
ההחלטה התקבלה פה אחד

אושר
13/10/20

שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בית ספר צור יצחק בעקבות איוש מחדש בתפקידים

המועצה מאשרת שינוי מורשי חתימה בבית חינוך צור יצחק מורשי חתימה יוצאים:
שפרה דבאח ת.ז. 034882555 חשבון הורים, 
יובל כהן ת.ז. 022928089 חשבון הורים + ניהול עצמי, 
קיים: הדר שריג ת.ז. 033985144 נשארת בשני החשבונות
נכנסים:
מורן שחם ת.ז. 034092197 חשבון הורים + ניהול עצמי
שני נקש ת.ז. 040053910 גזברית חשבון הורים.
ההחלטה התקבלה פה אחד.

אושר
13/10/20

פתיחת חשבון עבור החווה החקלאית

המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק עבור החווה החקלאית ומאשרת מורשי חתימה.
יוסי נילי ת.ז. 037412723 – מנהל בית הספר,
לילך שפירא ת.ז. 022941546 – מזכירת בית הספר.
ההחלטה התקבלה פה אחד

אושר
13/10/20

שינוי חברים בוועדות המועצה

שינוי חברים בוועדות המועצה –
ועדת קשרי חוץ: גלי זמיר יוצאת, במקומה נכנסת ליאת זולטי, 
ועדת קידום החינוך התרבות והנוער: גלי זמיר יוצאת ונכנסת יעל דור.
ההחלטה התקבלה פה אחד

אושר
14/09/20 אישור פרוטוקול מספר 10/20 מיום 3.8.20

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מספר 10/20 מיום 3.8.20.

אושר
14/09/20

תכנית הקדמת המימון של תקציבי הפיס

המועצה מאשרת הקדמת אמת מידה במפעל הפיס לפי תוכנית החומש עד 2023 בהתאם לטבלה שהוצגה. מאשרים פה אחד. אושר
14/09/20

בית עלמין מטרופוליני

הוחלט פה אחד לאשר לקיחת הלוואה של 3 מיליון ₪ עבור פיצויי הפקעה בגין בית עלמין בנימין. אושר
03/08/20

אישור פרוטוקול מספר 9/20 מיום 30.6.20

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול מספר 9/20 מיום 30.6.20 אושר
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
ערבות להלוואה לחברה הכלכלית למימון הקמת מערכות PV.

הוחלט ברוב קולות לאשר מתן ערבות מועצה להלוואה של החכ"ל מבנק לאומי 6.7 מיליון ₪ בריבית 2.05% קבועה החזר ל-15 שנים.

אושר
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
הלוואת מפעל הפיס למימון הקמת מערכות PV.

הוחלט ברוב קולות לאשר לקיחת הלוואה בערבות מפעל הפיס 4.3 מיליון ₪ בריבית פריים 1%- והעברתה לחכ"ל.

אושר
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
הסמכת החברה הכלכלית לביצוע עבודות פיתוח בפרויקט הרחבת צור נתן

מליאת המועצה פה אחד מסמיכה את החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ, בכפוף להסכם שייחתם בין רמ"י לבין המועצה ובתקציב שיועמד לפרויקט, לשמש כזרוע הארוכה של המועצה בכל הנוגע להוצאתו לפועל של פרויקט עבודות הפיתוח בהרחבת היישוב צור נתן, לרבות תכנון, ניהול ופיקוח ועבודות הביצוע. במסגרת הסמכתה של החכ"ל תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים, ספקים, שיידרשו לפרויקט בכפוף ובהתאם לכל דין, כאשר התמורה שתשולם לחכ"ל בשל שירותיה תסוכם בין מורשי החתימה במועצה לבין מורשי החתימה בחכ"ל אושר
03/08/20

החלטות הקשורות בחברה הכלכלית:
החלטה בדבר סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית שד/10/694 – אזור תעשייה חצב. 

בהתאם לסעיף 3 (א) לחוק העזר לדרום השרון סלילת רחובות התשס"ב – 2001, מליאת המועצה האזורית דרום השרון פה אחד מחליטה על סלילת כבישים ומדרכות בתחום תכנית מספר שד/10/694, וזאת כחלק מפיתוח אזור תעשייה חצב. הסלילה תבוצע על ידי המועצה בשלבים לפי החלטת מהנדס המועצה, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון, ועל פי הזמינות התקציבית והסכומים שיועמדו לטובת הפרויקט. הכבישים והמדרכות ישמשו בין היתר את הנכסים במגרשים מספר 901 עד 912 כולל, 3002, 3004, 3005 על פי תכנית מספר שד/10/694. הכבישים והמדרכות מפורטים להלן בתשריט שמוצג בפניכם בשקף מספר 3 רחוב הידוע כרחוב מספר 2 בקטע בין רחוב מספר 4 לרחוב מספר 6, רחוב הידוע כרחוב מספר 1, רחוב הידוע כרחוב כמספר 6, ורחוב הידוע כרחוב מספר 3 בקטע שבין רחוב מספר 4 לכביש 4711. אושר
03/08/20

השלמת חברים בוועדות

מליאת המועצה פה אחד מאשרת את השלמת החברים בוועדות:
העמותה לקידום החינוך התרבות הנוער והספורט: למנות את דוד כהן ואיל צייג כחברים בעמותה.
החברה הכלכלית למנות את עו"ד טובי מוזס כחברה בחברה הכלכלית.
החברה להשבת מי קולחין למנות את יעל דור, ציפי וקנין ואופיר גרינברג כחברים בחברה להשבת מי קולחין.
הוועדה לתכנון אסטרטגי למנות את רועי סער, ליטל סער וליאת זולטי כחברים.
ועדת מל"ח למנות את רוני בן שטח כחברה בוועדה.
ועדת השקעות למנות את שרון סספורטס כחבר בוועדה.
ועדת חינוך למנות את דנה גונן כמשתתפת בוועדה. 

אושר
30/06/20

קיום ישיבת המליאה באופן פרונטלי וגם באופן מקוון

מאושר לקיים ישיבה באופן פרונטלי וגם באופן מקוון בו זמנית. אושר
30/06/20

העסקת הרב עיני - אלישמע

לתת אורכה של שבועיים ימים, הרב יחפש פתרון למגורים הרב במושב בזמן זה, במידה ולא יימצא פתרון, הועד יישלח הודעה בכתב למועצה וההחלטה תיכנס לתוקף. בביצוע
30/06/20

תקציב ועד מקומי כפר מלל לשנת 2020

התקציב אושר לכפר מלל. אושר
30/06/20

פתיחת שני חשבונות בנק

המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ. אושר
30/06/20

דיון אסטרטגי בנושא מעמד הישוב צור יצחק

הרוב המוחלט של חברי המליאה ביקשו להישאר עם החלטת המליאה הקודמת משנת 2015. אושר
02/06/20 הטלת ארנונה והנחות לשנת 2021 בהתאם לסעיף 276 ד' לפקודת העיריות, מליאת המועצה ברוב קולות (נמנע 1) מאשרת הטלת ארנונה לשנת 2021 בהתאם לצו המיסים לשנת 2020 בתוספת שיעור העדכון של 1.1% בביצוע אושר
02/06/20 הטלת ארנונה והנחות לשנת 2021


בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה 1993 מחליטה פה אחד מליאת המועצה ליתן הנחות כמפורט בטבלת ההנחות שהועברה ב 31.5.20

אושר
02/06/20 הענקת אות יקיר המועצה האזורית דרום השרון  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התכנית לבחירת יקיר המועצה במתווה שהציג מנכ"ל המועצה אושר
02/06/20 עדכון חוק עזר לדרום השרון סלילת רחובות 2001 המליאה פה אחד מאשרת את התיקון לחוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) 2001 בנוגע לאזורי תעשייה שנמצאים מחוץ לתחומי היישובים קיבוצים המושבים והיישובים הקהילתים אושר
02/06/20 עדכון חוק עזר לדרום השרון סלילת רחובות 2001 המליאה פה אחד מאשרת את חוק עזר לדרום השרון אזורי תעשייה , תיעול התש"פ 2020 אשר יחול אך ורק באזורי תעשייה שמחוץ לתחומי היישובים הקיבוצים המושבים והיישובים הקהליתיים אושר
02/06/20 השלמת חברים בוועדות המליאה פה אחד מאשרת למנות את מר יעקב אברהמי כחבר בוועדת הנהלה. אושר
02/06/20 השלמת חברים בוועדות

המליאה פה אחד מאשרת למנות את אופיר גרינברג מגני עם במקום דודו בוזגלו, את עמרם לשד ממתן במקום יריב אברהם מצור יצחק, את מאיר לוי מחורשים במקום אורי מרגלית, ואת ליאור גפן במקום בועז שוויגר ז"ל, כדירקטורים בחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

אושר
02/06/20 השלמת חברים בוועדות

המליאה פה אחד מאשרת למנות את יגאל אולנסקי במקום צחי פרימק, את עו"ד טובי מוזס במקום שירלי ארמון כדירקטורים בחברה להשבת מי קולחין.

אושר
02/06/20 השלמת חברים בוועדות המליאה פה אחד מאשרת למנות את ראובן אלון, שמשון חיים, סמי ניקסון כחברי ועדת בטיחות בדרכים. אושר
02/06/20 השלמת חברים בוועדות

המליאה פה אחד מאשרת למנות את שירלי ארמון במקום קרן תשבי כדירקטורית בעמותה לקידום החינוך, תרבות, נוער וספורט.

אושר
02/06/20 הסכם לוועדת גבולות עם גלגוליה

מליאת המועצה פה אחד מאשרת את ההסכם שהועבר לעיונינו עובר לישיבה, הנוגע ל-11 תאי השטח הכלולים במנדט הוועדה הגיאוגרפית מרכז, בנושא גבולות דרום השרון וג'לג'וליה.

אושר
02/06/20 המשך העסקת הרב יאיר אלמשעלי במושב נווה ימין והרב יוסף עיני במושב אלישמע

לאחר שמליאת המועצה שמעה את עמדתו של ועד מקומי נווה ימין, אנו פה אחד מחליטים לבקש מוועדת החריגים במשרד לשירותי דת לאשר את המשך העסקתו של הרב יאיר אלמשעלי על אף שמקום מגוריו אינו ביישוב עצמו, וזאת לאור העובדה שהשירות שהרב נותן ליישוב אינו נפגע עקב מקום מגוריו, והרב מספק שירותי דת באופן זמין ונגיש בימי חול, שבת ומועד.

אושר


18/05/20

אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר-יוני 2020 המליאה מחליטה לאפשר לפרוס את תשלום הארנונה למגורים בגין החודשים ינואר – יוני 2020 עד ליום 31.12.20, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים אושר
18/05/20 אישור מודל תמריצים לגביית תשלומי ארנונה ינואר-יוני 2020 במטרה לאפשר לתושבים פריסה של החוב שנוצר על נכסים למגורים בגין חודשים ינואר עד יוני 2020, וזאת לתקופה של 12 חודשים מהיום, דהיינו עד ליום 30.6.21, מחליטה המועצה לפנות למשרד הפנים על מנת שייבחן ויאשר פריסה של החוב כאמור עד ליום 30.6.21 וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא ריבית פיגורים, וזאת במקביל לתשלומי חיובי הארנונה השוטפים. בביצוע
05/05/20 תקציב שוטף ותב"רים מליאת המועצה מאשרת את מתווה הקיצוץ המוצע כפי שפורט בדיון, וזאת בהתייחס לסכום של 5.5 מיליון ₪ מתקציב המועצה, ובנוסף 1.175 מיליון ₪ מהוועדים המקומיים. לגבי יתרת הגירעון הצפוי, יתקיים דיון בוועדה הכלכלית אסטרטגית אשר תדון בו ותגבש המלצה למליאה בחודשיים הקרובים. אושר
05/05/20

אישור השלמת הלוואת פיתוח בסך 12 מיליון ₪

בהמשך לישיבת המליאה מיום 24.9.19 לפיה אושרה מסגרת הלוואת פיתוח בסך של 37 מיליון ₪, כאשר מתוכם אושר מימוש של 25 מיליון ₪, מאשרת היום מליאת המועצה לממש סך נוסף של 12 מיליון ₪.

אושר
05/05/20 תב"רים לאישור

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

תקציבי פיתוח מתוך התוכנית:

 1. תוספת ל-תב"ר 1734-שיפוצי מוסדות חינוך (500,000) , 1,000,000 ₪  מימון : קרן פיתוח
 2. תוספת ל-תב"ר 1691-גן ילדים מגרש 203 צור יצחק (2,546,010), 30,990 ₪  מימון: משרד החינוך

תקציבי פיתוח שלא בתוכנית:            

 1. תוספת ל-תב"ר 1801 – תב"ר קורונה (250,000), 200,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח, 150,000, גורמי חוץ 50,000.
 2. שבילי אופניים ושבילי הליכה בנחל הדס 1,500,000 ₪ .  מימון: קרן לשמירת שטחים פתוחים.
 3. תקציב פיס + משרד הרווחה לעזרה למשפחות נזקקות 30,500 ש"ח. מימון: מפעל הפיס משרד הרווחה.
 4. שדרוג תאורת גדר בצור נתן 50,000 ₪ . מימון: משרד הביטחון.
 5. הקמת גדר ביטחון בצור יצחק ו/ואו ביישובים נוספים, 150,000 ₪ . מימון: משרד הביטחון 110,000. השתתפות בעלים.
אושר
05/04/20

הלוואה לפרויקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור

הוחלט לאשר הלוואה לפרויקט התקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור אושר
05/04/20 מינוי חברים בוועדות

הוחלט לאשר למנות את שמוליק מריל כחבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה.

בוצע
05/04/20 פתיחת חשבון בנק בית ספר מיתר האנתרופוסופי בצופית

הוחלט לאשר לפתוח 2 חשבונות בנק לבית ספר מיתר האנתרופוסופי בצופית.

אושר
05/04/20

הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך

הוחלט ברוב קולות (2 נמנעים) לאשר הרחבת בית ספר ירקון, סך הכול 12 כיתות ואודיטוריום.

אושר
05/04/20 הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך הוחלט ברוב קולות (2 נמנעים) לאשר גן ילדים בנווה ירק בעלות של 1,250,000 ₪, מתוך זה 850,000 ₪ השתתפות משרד החינוך, והיתרה בהלוואה על חשבון המועצה כ-400,000 ₪. אושר
05/04/20 הצגת תכנית רב שנתית לבינוי מוסדות חינוך הוחלט ברוב קולות (2 נגד 4 נמנעים) לאשר בינוי של 6 כיתות לגן ילדים בצור יצחק בהסבה לכיתות לימוד. אושר
30/03/20 אישור כינוס המועצה באופן חזותי (מ"רחוק) מאשרת מליאת המועצה לכנס ולנהל את ישיבותיה באמצעים חזותיים מרחוק אושר
30/03/20 האצלת סמכויות לוועדים בנושא דרכים וכבישים בהתאם לסעיף 63 (12) (ה) וסעיף 132 לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, מאצילה המועצה לוועד מקומי רמות השבים לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר 1745 שכבר אושר, וכן ברוב קולות מאצילה לוועד מקומי כפר סירקין לבצע עבודות סלילת כבישים ומדרכות הכלולות בתב"ר מספר 1359 שכבר אושר, כמו כן ברוב קולות מאצילה המועצה לוועד מקומי צופית לשפץ את המבנה המערבי שבמתחם בית הספר צופית לשעבר מושא תב"ר 1465 שכבר אושר אושר
30/03/20

דחיית מועד תשלום ארנונה בין חודשים מרץ-אפריל לנכסים שאינם למגורים

המועצה מאשרת בזאת כי תשלומי הארנונה לשנת 2020 יידחו עד ליום 1.5.2020, וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומית ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה. דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית פיגורים, והיא תחול על נכסים שאינם למגורים שחיובי הארנונה שלהם אינם עולים על 100,000 ₪ בשנה, ושהגישו בקשה מקוונת באתר המועצה או בקשה בכתב. וכן עסקים שעולים על 100,000 ₪ שירצו להגיש בקשה, היא תידון בוועדת ההנחות של המועצה.

אושר
30/03/20 תב"רים הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:
 1. תב"ר קורונה 250,000 ₪. מימון : קרן פיתוח 100,000 ₪ . ועדי יישובים 150,000 ₪.
 2. תב"ר 1734 בי"ס עמיאסף הצטיידות שלב ו', 190,534   ₪. מימון: מפעל הפיס.
 3. תב"ר 1734 הצטיידות עמיאסף – העברת תקציב מתב"ר 1562 ל-1734 , 4,300,000 ₪
 4. סלי מזון לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות בקבוצות סיכון, 48,300 ₪.  מימון: תקציב רגיל 1,773 ₪ . מפעל הפיס 46,527 ₪
 5. תעלת ניקוז בגני עם, 250,000 ₪ . מימון: רשות ניקוז ירקון 180,000 ₪  . ע"ח תב"ר שנת 2020 שהוקצה ליישוב 70,000 ₪ 
אושר
01/03/20 מתן הנחה בארנונה לפרפרים של עומר – מעון לצעירות במצוקה

בהתאם להמלצת ועדת ההנחות אנו מחליטים ליתן הנחה מארנונה בשיעור מקסימלי של 2/3 לעמותת הפרפרים של עומר לגבי הנכס בירקונה, וזאת בהתאם לפקודת מיסי עירייה ומיסי הממשלה פיטורין לשנים 2019, 2020, 2021.

אושר
01/03/20 נוהל קבלת תרומות הוחלט לדחות את סעיף תיק השקעות במועצה – דו"ח שנתי וסעיף נוהל קבלת תרומות לישיבה הבאה. בביצוע
01/03/20 מחיקת חובות ארנונה

בהתאם להמלצת הוועדה למחיקת חובות ובהתאם לנוהל מחיקת חובות מאת משרד הפנים, אנו מחליטים למחוק את החובות המפורטים בטבלאות של הוועדות מתאריכים 24.9.19 ו-10.2.20 בסכומים של 1,399,552 ₪ ו-4,688,527 ₪ מספרי המועצה.

אושר
01/03/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1. תקציב פיתוח ליישובים, 3,290,000 ₪. מימון : קרן פיתוח.
 2. תוספת ל-תב"ר 1744-מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב (200,000) 153,000 ₪      
 3. פינות עבודה תקן עוז לתמורה ואופק חדש בבית חינוך ירקון 262,000 ₪. מימון: משרד החינוך.
 4. שיפוץ מוסדות חינוך תש"ף,  500,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח
 5. מרחבי הכלה בית חינוך ירקון ובית חינוך צור יצחק, 120,000 ₪. מימון: משרד החינוך.
 6. גן חדשני צבר / עידן / סיגלון, 300,000 ₪. מימון: משרד החינוך
 7. מחשבים חינוך, 200,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 8. התאמות מבנה מועצה,  115,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח
 9. תוספת ל-תב"ר 1677 מרכז צעירים (300,000), 100,000 ₪ .  מימון: קרן פיתוח
 10. שדרוג מערכת GIS,  ב 370,000  ₪ .  מימון: משרד לשוויון חברתי 180,000 ₪. קרן פיתוח 190,000 ₪.
 11. מערך שרות דיגיטלי אחוד , 208,000 ₪ . מימון: משרד לשוויון חברתי 104,000 ₪ . קרן פיתוח 104,000 ₪.
 12. מסמך תכנוני פארק הירקון, 45,000 ₪.  מימון: קרן פיתוח
 13. קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך,  81,000 ₪ . מימון: משרד לאיכות הסביבה 64,500 ₪ . קרן פיתוח 16,500 ₪.
 14. מעבר מחלקת טכנית למתחם המועצה, 300,000  ₪. מימון: קרן פיתוח.
 15. אחזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים למוסדות חינוך, 280,000 ₪ .  מימון: קרן פיתוח
 16. מרכז הפעלה – שיפוץ בסיסי, 350,000 ₪.  מימון: משרד ביטחון / פנים 250,000 ₪ .  קרן פיתוח 100,000 ₪.
 17. דרכי חיץ למניעת התפשטות אש, 200,000 ₪ . מימון: 100,000 ₪ . קרן פיתוח 100,000 ₪.
 18. סקר נכסים ומדידות ארנונה, 250,000 ₪.  מימון: קרן פיתוח.
 19. תוספת ל-תב"ר 1639 חלוקת הכנסות עיריית אלעד (12,000,000), 1,750,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 20. מחשבים וציוד קצה מועצה, 130,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 21. הכנת תכנית אב לגיל השלישי, 120,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 22. תכנית כלכלית אסטרטגית , 70,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח.
 23. תוספת ל-תב"ר 1747 יועצים לענייני גבולות / ותמ"ל (450,000), 130,000 ₪. מימון: קרן פיתוח.
 24. שדרוג וסלילת כבישים ומדרכות 500,000 ₪.  מימון: היטלי פיתוח.
 25. מענק פיתוח יישובים גדולים – מצלמות אבטחה / הצללה, 485,000 ₪. מימון: משרד הפנים.
 26. מעון יום ירחיב (3,302,000) 1,500,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 27. חיבור ביוב כפר סירקין לפתח תקווה, 400,000 ₪. מימון: היטלי פיתוח.
 28. פעילות חינוך והסברה ליום הניקיון, 82,000 ₪. מימון: משרד להגנת הסביבה66,000 ₪ . קרן פיתוח 16,000 ₪.
 29. שיפוץ מקלטים, 400,000 ₪ . מימון: קרן פיתוח.
אושר
01/03/20 תבר"ים

הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:

 1. הצטיידות לספריות ביישובים, 60,000  ₪. מימון: קרן פיתוח.
 2. הדברת תהלוכן האורן, 84,000  ₪  . מימון: קרן פיתוח
 3. חצר לימודית בי"ס יצחק נבון, 300,000 ₪ . מימון: משרד החינוך 180,000 ₪ . קרן פיתוח 120,000 ₪  
אושר
11/02/20 מינוי חברים בוועדות הוחלט לאשר למנות את ליאור גפן כמרכז ועדת איכות הסביבה, כממונה תיקי מים ואיכות הסביבה בוועדת מל"ח, וכנציג מועצת איגוד ערים אזור השרון לתברואה. אושר
11/02/20 מינוי חברים בוועדות

הוחלט לאשר למנות את יהודה רובינשטיין כמשתתף קבוע בוועדת משנה לתכנון ובנייה.

אושר
11/02/20 אישור תכנית תב"רים רב שנתית הוחלט לאשר את תכנית העבודה לפיתוח לשנים 2020-2023. הצעת התקציב מחולקת לפירוט תכנית העבודה ולהצעה הכוללת, כפי שהוצג במליאה.  אושר
11/02/20

הסכם פיתוח מעודכן א.ת. בנימין בין מ.א. דרום השרון לבין רמ"י

מליאה המועצה מאשרת להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל לצורך ביצוע עבודות הפיתוח באזור התעשייה בנימין לפי תכנית שד/160. רשות מקרקעי ישראל תקדם מימון למועצה בהתאם למכרזי ביצוע עבודות, כאשר קדם המימון יהיה בגין הפער שבין ההכנסות של המועצה לעלות העבודות מושא מכרזי הביצוע. אושר
11/02/20 קביעת רף תחתון להוצאות מקרן פיתוח תב"רים המליאה מאשרת לקבוע רף תחתון של 500,000 ₪ בקרן פיתוח, שממנו ללא אישור מיוחד על ידי המליאה אין אפשרות לחרוג אושר
11/02/20 תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2020 מליאה המועצה מאשרת את החלטת ועדת תמיכות לחלוקה של התמיכות לשנת 2020 כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה אושר
11/02/20

סגירת תב"רים לשנת 2019

מליאה המועצה מאשרת על סגירת תב"רים לשנת 2019 אושר
11/02/20 אישור תקציבי יישובים

מליאה המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים המקומיים ארנונה מועצה גבייה והטלה של המועצה, ארנונה ועדים מקומיים גבייה והטלה של המועצה, ארנונת מגורים של המועצה ושל הוועדים המקומיים לשנת 2020.

אושר
11/02/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1.  תוספת ל-תב"ר 1501-תוספת לתב"ר מאסף ביוב כיכר ירחיב לקולחי השומרון (575,000),  50,000 ₪. מימון : היטלי פיתוח.
 2. תוספת ל-תב"ר 1281-איסוף וסילוק ביוב רמות השבים מערב (3,600,000), 60,000  ₪. מימון: היטלי פיתוח.
 3. תוספת ל-תב"ר 1691 – גן ילדים 203 צור יצחק (2,411,010), 135,000 ₪ . מימון: משרד החינוך 
 4. החלפת שעוני תאורה ביישובים, 73,500 ₪ . מימון: קרן פיתוח, 21,000 . השתתפות בעלים 52,500.
 5. תוספת ל-תב"ר 1603 - תכנון כיכר בכביש 5503 (230,000) , 40,000 ₪. מימון: קרן פיתוח
 6. מדידה ותכנון ראשוני כביש גישה גן לאומי ירקון, 30,000 ₪ . מימון: היטלי פיתוח.
 7. פרויקט ג'לג'וליה ליווי יזמים, 163,800 ₪ . מימון: רמ"י
אושר
07/01/20 הצטרפות המועצה לאיגוד הווטרינרי ובחירת נציג מטעם המועצה

המליאה מאשרת את הצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים לשירותים וטרינריים אזור דן והמרכז. עם הצטרפותה כל הסמכויות בתחום השירותים הווטרינריים מואצלים לאיגוד.

אושר
07/01/20 תמיכות הוחלט לאשר את תבחיני תמיכות לשנת 2020 אושר
07/01/20 נוהל מתן הלוואות פיתוח ביישובים מליאת המועצה מאשרת את העקרונות והנהלים לאישור הלוואות ליישובי המועצה לוועדים מקומיים אושר
07/01/20 אישור הנחות מארנונה  הוחלט לאשר הנחות מארנונה לשנת 2020 אושר
07/01/20 אשרור הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת הוחלט לאשרר הסמכת הוועדים המקומיים לקבוע את מועד פינוי הפסולת אושר
07/01/20 תקציבי יישובים ואישור משרות הוחלט לאשר תקציבי יישובים ואישור משרות חדשות ביישובים אושר
07/01/20 תב"רים

הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

 1. תוספת ל-תב"ר 1433-בי"ס כצנלסון בכפר סירקין (15,316,694) 368,000 ₪ . מימון : קרן פיתוח 190,000 ₪ . משרד החינוך 78,000 ₪ . מפעל הפיס 100,000 ₪.
 2.  תוספת ל-תב"ר 1746- בנייה/שיפוץ מוסדות ציבור ביישוב מתן (67,081), 65,379 ₪. מימון: משרד השיכון
 3. תכנית אסטרטגית לחינוך (גדי ביאליק), 163,800  ₪. מימון: קרן פיתוח
 4.  יחידות דיור במתן ישן מול חדש – 14 יחידות דיור, 44,912 ₪ . מימון: משרד השיכון.
אושר