דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 30/22 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר) בתחום שיפוט המועצה

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות מחיר מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, ופסולת נייר) בתחום שיפוט המועצה, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il/    תחת דף הבית > שירות לתושב > מכרזים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון (להלן: מועצה) בשעות קבלת הקהל בימים: א, ד', ה'- 08:30-12:30 ב' 12:30-16:00, ג' 12:30-18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של הגבייה : א', ד', ה' 13:00-16:00 ב' 08:30-12:30 בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של  500 ש"ח  שלא יוחזר בכל מקרה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות טרם רכישתם  באתר המועצה. לאחר ביצוע הרכישה יש להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר המועצה.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 2022/ 30 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

מועד הגשת ההצעות נדחה עד ליום 27/2/2023 עד השעה 08:30. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.
שאלות הבהרה נוספות ניתן להעביר עד ליום 10/1/2023 בשעה 12:00.

 בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות מכרז 30/22

מענה לשאלות הבהרה והודעה בדבר דחיית מועדים

מכרז פומבי מס' 30/22 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור- פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר