דלג לתוכן העמוד

קול קורא 4/2022 להשכרת כיתות בבית חינוך צור יצחק להפעלת קייטנה

המועצה מזמינה בזאת גופים, העומדים בדרישות המפורטות במסמכי הקול הקורא, להציע הצעות להשכרת כיתות בבית חינוך צור יצחק להפעלת קייטנה.

ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא, ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה, מאתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: www.dsharon.org.il.

הצעות תוגשנה עד ליום 30.5.22  בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, עשויה להיפסל ולא להיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 25.5.22 שעה 12:00 לגב' צליל בכר בטלפון 03-9000543 או במייל: tzlilb@dsharon.org.il

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי הקול הקורא:

קול קורא 4/2022 – להשכרת כיתות בבית חינוך צור יצחק להפעלת קייטנה