דלג לתוכן העמוד

21/2022 - גזבר.ית המועצה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  גזבר.ית המועצה

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  ראש המועצה

כפיפות ניהולית:  מנכ"ל המועצה

דרוג דרגה:  חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד:

ניהול המערכת הכלכלית והכספית של המועצה, והסמכות המקצועית במועצה בנושאים הכספיים, והכל בכפוף להוראות הדין הקיים.

תיאור תחומי אחריות

 1. ניהול המערכת הכלכלית והכספית של המועצה, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והכנה של הדו"חות הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים.
 2. גיבוש התקציב השנתי והרב שנתי של המועצה בהתאם למדיניות ראש המועצה ומנכ"ל המועצה ובכפוף להוראות הדין הקיים.
  • 2.1 גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה והמימון למועצה.
  • 2.2 הכנת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של המועצה וסיוע בהכנת תב"רים ואישורם במשרד הפנים, בהתאם לצרכי היחידות ומדיניות המועצה, כפי שהוגדרה.
 3. גיבוש מדיניות המועצה בנושאי כספים.
 4. ניהול המשאבים הכספיים של המועצה.
  • 4.1 הפעלת מערך גביית מיסים, אגרות והיטלים מקומיים והגדלת הכנסותיה העצמיות של המועצה.
  • 4.2 בקרה על גיוס כספים ממקורות שונים וגיוס כספים מבנקים ומוסדות אחרים.
  • 4.3 מתכנון השקעות בהתאם להנחיות משרד הפנים והוראת הדין הקיים. 
  • 4.4 פיקוח על הוצאות ובקרה תקציבית של כלל יחידות המועצה וזאת לצורך שמירה על האיזון התקציבי בין הכנסות להוצאות.
  • 4.5 מיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציבים למועצה.
  • 4.6 מעקב פיקוח ומתן דיווח לראש המועצה/מנכ"ל המועצה ולגורמים שונים, על ביצוע התקציב בפועל ואיתור מכשלות תקציביות בזמן אמת.
  • 4.7 אחריות ובקרה תקציבית על עלויות שכר עובדי המועצה.
  • 4.8 בקרה על תהליך הזמנות רכש, בין היתר, במסגרת בקשה לקבלת הצעות, חוזים ומכרזים.
 5. ניהול מערכת החשבונות של המועצה.
  • 5.1 ניהול ופיקוח על יחידת השומה, הגבייה, תקציבים, חשבות לסוגיה, הנהלת חשבונות, נכסים, שכר, מחסנים, אינוונטר וקניינות, בכפוף להוראות החוק.
  • 5.2 פיקוח על ניהול כספי המועצה מול גופים פיננסים.
  • 5.3 תכנון תזרים מזומנים צפוי של המועצה ובקרה על יישומו.
  • 5.4 פיקוח על ניהול המערך החשבונאי, על פי כללי משרד הפנים, לרישום חשבונאי של כל הפעולות הכספיות בספרים הראשיים.
  • 5.5 פיקוח על רישום וניהול ספרי העזר וספרי המלוות והתאמתם לספרים הראשיים.
  • 5.6 פיקוח על הכנת דו"חות, על פי דרישות הדין הקיים ובהתאם להנחיות משרד הפנים.
 6. ייצוג עמדת יחידת הכספים בישיבות פנימיות ועמדת המועצה בפורומים חיצוניים
  • 6.1 השתתפות בישיבות מועצה לצורך הצגת חוות דעת מקצועית ובישיבות וועדות אחרות של המועצה.
  • 6.2 מתן ייעוץ פיננסי שוטף, לראש הרשות/למנכ"ל ולגורמי ניהול במועצה.
  • 6.3 אישור תקציבי להתקשרויות ולהעסקת עובדים חדשים בטרם החל תהליך הגיוס.
  • 6.4 ייצוג המועצה בנושאים פיננסיים בפני משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים ובפני גופים נוספים ככל שיידרש.
 7. איזון בין צרכי המועצה לבין הצורך בשמירה על איזון תקציבי.
 8. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לבקשת ראש המועצה או מנכ"ל המועצה.

השכלה:

בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ו/או הנדסה תעשייה וניהול או בעל.ת תעודת רואה חשבון בתוקף, או בעל.ת תואר אקדמי אחר, שסיימ.ה את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי.ת לקבל תעודה על כך.

ניסיון מקצועי:

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות כגון: ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשב שכר, ניהול גביה, הכנת דוחות כספיים וכדומה.
ניסיון ברשות מקומית - יהווה יתרון.

ניסיון ניהולי:

לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי- ניהול כללי, ניהול מו"מ, בניה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות.

קורסים:

המועמד.ת שיבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחוייב להשתתף בקורס גזברים של הרשויות המקומיות תוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה  תנאי לקידום שכר העובד.ת על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים קיימים ומפורטים בחוזר מנכ"ל 04/2011.

דרישות נוספות:  

 • יכולת הצגה בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל.
 • שירותיות בעבודה מול קהל.
 • ייצוגיות.
 • בעל.ת כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 • בעל.ת אמינות ומהימנות אישית גבוה.
 • יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים.
 • ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע במערכות פיננסיות.
 • יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות.
 • ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו.

הגשת מועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, 07/06/22
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף ההון האנושי יצור עמך קשר להמשך התהליך. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – אגף ההון האנושי – מכרזי מש"א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.

להגשת מועמדות לחץ/י כאן
 • מועמד.ת עם מוגבלות זכאי.ת לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 • בהתאם לחוק העדפה מתקנת בישראל, תינתן עדיפות לקליטת מועמדים עם מוגבלות ולאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד.ת בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 • מועמדים העומדים בתנאי הסף כאמור, יישלחו למבחן מיון במכון חיצוני בטרם התכנסותה של וועדת הבחינה.
 • עלה מספר המועמדים שעמדו בדרישות המתאימות במבחן המיון על שמונה, יוזמנו לוועדת הבחינה שמונת המועמדים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר.

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה