דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 15/2022 לאספקת והתקנת ריהוט לחטיבה צומחת צור יצחק

(אפריל 2022)

המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת ריהוט לחטיבה צומחת צור יצחק שבישוב צור יצחק בתחום שיפוט המועצה (להלן – "המכרז").

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il/ תחת דף הבית > שירות לתושב > מכרזים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית דרום השרון (להלן: מועצה) בשעות קבלת הקהל בימים: א, ד', ה'- 08:30-12:30 ב' 12:30-16:00, ג' 12:30-18:00 , או בשעות מענה הטלפוני של הגבייה : א', ד', ה' 13:00-16:00 ב' 08:30-12:30 בטלפון 03-9000502, כנגד תשלום בסך של 300 ש"ח - שלא יוחזר בכל מקרה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות טרם רכישתם באתר המועצה. לאחר ביצוע הרכישה יש להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר המועצה.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום ב' תאריך 23/5/2022 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' צליל בכר בדוא"ל tzlilb@dsharon.org.il

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 15/2022
מכרז פומבי 15/2022 לאספקת והתקנת ריהוט לחטיבה צומחת צור יצחק
תוכניות העמדה ומפרטים להורדה