דלג לתוכן העמוד

קול קורא 1/2022 להקמת מאגר מדריכות חינוכיות

המועצה מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא להקמת מאגר מדריכות חינוכיות, כמפורט בקול הקורא.

ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא, ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה, מאתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: www.dsharon.org.il.

הצעות תוגשנה עד ליום 23.05.22  בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא 1/2022" בלבד שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיונים.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 01.05.22 שעה 10:00 לגב' לירן גבאי בטלפון 03-9000597 או במייל: Lirang@dsharon.org.il

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי הקול הקורא:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות קול קורא 1/22
קול קורא 1/2022 – להקמת מאגר מדריכות חינוכיות
נספח 3 – דוח הדרכה חודשי