דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 11/2022 לביצוע עבודות אינסטלציה, איטום ומסגרות (בהסכמי מסגרת)

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי לצורך התקשרות בהסכמי מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה, איטום ומסגרות, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪  שלא יוחזרו באגף התפעול במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם שלומי חן אגף תפעול בטלפון 03-9000612.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.dsharon.org.il.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 11/2022 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 9.5.22 בשעה 08:30, לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

תשובה לשאלת הבהרה מכרז 11/22

מכרז  פומבי מס' 11/22 לביצוע עבודות אינסטלציה, איטום ומסגרות (בהסכמי מסגרת)