דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 13/2022 לרכישת זכות בעלות במקרקעין ברמות השבים

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") הינה הבעלים של 746/1754 חלקים בלתי מסויימים (מושע) מחלקה 458 בגוש 6452 (להלן: "החלקה"), ברחוב הברושים 29 ברמות השבים (להלן: "זכויות המועצה" או "החלק הנמכר"). שטח החלקה כולה הינו 1,754 מ"ר.

המועצה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לרכישת זכויות המועצה בחלקה, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו בגזברות המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם מר עודד לובוביץ, מנהל הרכש במועצה, בטלפון 03-9000553.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.dsharon.org.il.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 13/2022 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 20.06.22 בשעה 08:30, לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

תשובות לשאלות וברורים למכרז 13/22 - מס' 4
תשובות לשאלות וברורים למכרז 13/22 - מס' 3
תשובות לשאלות וברורים למכרז 13/22 - מס' 2 
תשובות לשאלות וברורים למכרז 13/22 - מס' 1
הזמנה להציע הצעות לרכישת זכות בעלות במקרקעין ברמות השבים
הודעה על מכרז פומבי מס' 13/2022
הצעת המשתתף במכרז 
חוזה מכר 
נוסח ערבות המכרז
יפוי כח בלתי חוזר של הקונה
יפוי כח בלתי חוזר של הקונה למחיקת הערות אזהרה
הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה או לחבר מליאת מועצה
מידע תכנוני ונספחים
הסכם שיתוף במקרקעין
העתק רישום מפנקס הזכויות מגרש ברמות השבים