דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 3/22 מסגרת לפינוי פגרים ולניקוי רחובות ומגרשים

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר למתן שירותי פינוי פגרים ולניקוי רחובות ומגרשים ביישובי המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il/ תחת חוק ומנהל/מכרזים.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית, ניתן גם דיגיטלית, ע"ס 23,000 ₪ שתוקפה עד ליום 28.06.2022.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף התפעול, בקומה הכניסה בבניין המועצה, בימים א-ה בשעות 08:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם סגן מנהל אגף התפעול, ליאור גפן בטלפון 03-9000610

מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 600 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 28.03.2022 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות ניתן לפנות לליאור גפן ס. מנהל אגף תפעול בטל': 03-9000610 או במייל: Liorg@dsharon.org.il עד ליום 17.03.2022 בשעה 12:00.

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

חוברת מכרז 3/22 מסגרת לפינוי פגרים ולניקוי רחובות ומגרשים