דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 9/2022 לאספקה והתקנת רצפת PVC באולם ספורט בבי"ס ירקון

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי לצורך התקשרות בהסכם לביצוע עבודות לאספקה והתקנת רצפת PVC באולם ספורט בבי"ס ירקון, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ₪  שלא יוחזרו ברשות הספורט במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם עודד בן ארי, מנהל מדור הספורט, בטלפון 03-9000575.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.dsharon.org.il.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 9/2022 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך במזכירות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 14.03.22 בשעה 08:30, לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

 הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות והבהרה למכרז 09/22

חוברת מכרז פומבי מס' 09/2022