דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 06/2022 למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני התכנון והבניה, היטלי השבחה, פיצויי ירידת ערך ופיצויי הפקעה

מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי לצורך התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום דיני התכנון והבניה, היטל השבחה, פיצויי ירידת ערך ופיצויי הפקעה, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בלשכה המשפטית במועצה, תמורת 1,000 ₪  שלא יוחזרו, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם שרון שהלה בטלפון 03-9000547.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.dsharon.org.il.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 06/2022 יש לשלשל לתיבת המכרזים מיועדת לכך בגזברות המועצה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית (ידנית) ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 09.05.22 בשעה 08:30, לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

מכרז 6/22 - הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ושינוי תנאי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 06/22 מיום 15/03/22

חוברת מכרז פומבי מס' 06/2022