דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 8/22 לרכישת רכב עבור חשמלאי טנדר 2*4 אוטומט PICK-UP DC

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה")  מזמינה בזאת הצעות לרכישת רכב עבור חשמלאי טנדר2*4 אוטומט PICK-UP  DC בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il תחת דף הבית > שירות לתושב > מכרזים.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במחלקת רכב במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם מיקי בלומנטל בטלפון 03-9000576.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 8/22" בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, עד לתאריך ה- 7.3.2022 בשעה 08:30.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 1.3.2022, באמצעות כתובות המייל Mike@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000576.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

חוברת מכרז פומבי מס' 8/22 לרכישת רכב עבור חשמלאי טנדר 2*4 אוטומט