דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 1/22 לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור ביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב (להלן – "המכרז").

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il/ תחת שירות לתושב/מכרזים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הנדסה במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, לאחר תאום טלפוני עם יקי אוסקיו, סגן מהנדס המועצה בטלפון 03-9000572,  תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 1,300 ₪ .

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 28.03.2022 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם מלבד ציון "מכרז פומבי 1/22".

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 17.03.22 בשעה 10:00, באמצעות כתובות המייל askayo@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000572.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 1/22 מיום 22/03/22

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ולשאלות הבהרה למכרז 01/22

חוברת מכרז פומבי 1/22 לביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב