דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 5/2022 לחכירת מוחכר ביעוד בית עלמין

גוש 7556 : חלקות בשלמות 53 , 55-57 , חלקי חלקות 18-21 , 44 , 48 , 52 , 58-60 , 62-64
גוש 8548 : חלקי חלקות 6-7 , 10

הזמנה להציע הצעות

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות המכרז להציע הצעות לחכירת מוחכר במקרקעין הידועים כגוש 7556 : חלקות בשלמות 53 , 55-57 , חלקי חלקות 18-21 , 44 , 48 , 52 , 58-60, 62-64 ; גוש 8548 : חלקי חלקות 6-7 , 10 , בהתאם לפירוט ולתנאים שלהלן.

 1. ניתן לעיין בתנאי המכרז באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו https://www.dsharon.org.il / ('המועצה שלנו' – 'חוק ומנהל' – 'מכרזים').
   
 2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הגזברות בקרית המועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40 , בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים נווה ירק, תמורת תשלום סך של 5,000 ₪, אשר לא יוחזר בשום מקרה. רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
   
 3. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום ב' 28.02.2022 בשעה 14:00 , למייל של גזבר המועצה- יצחק אגוזי iegozi@dsharon.org.il . יש לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000550/555 . תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, בהתאם להוראות המכרז.
   
 4. כנס מציעים ייערך ביום 21.02.2022 (יום ב'), בשעה 09:00 . נקודת המפגש: משרדי המועצה, קומה א', ב'חדר ישיבות השקוף'. השתתפות בכנס אינה חובה. עקב נגיף הקורונה, תוכל המועצה לקיים את כנס  המציעים באמצעות היוועדות חזותית והודעה על כך תתפרסם באתר האינטרנט שלה.
   
 5. את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז, במסירה ידנית לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי המועצה, לא יאוחר מיום 22.05.2022 בשעה 14:00
   
 6. המזמינה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכלל המציעים הנמצאים ברשימת המציעים במכרז כמפורט במסמכי המכרז.

בברכה,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז פומבי 5/2022 
פרוטוקול מפגש מציעים עבור מכרז פומבי מס' 5/2022
הודעה נוספת אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות והארכת תוקף ערבות למכרז 05/22
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 5/22 מיום 16/03/22
הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות והארכת תוקף ערבות למכרז 05/22
חוברת מכרז פומבי מס' 5/2022 לחכירת מוחכר
העתקי רישום מפנקסי הזכויות בלשכות רישום המקרקעין
תכניות לצרכי רישום (קובץ גרפי להורדה)

גיליון מלוואות (קובץ גרפי להורדה)