דלג לתוכן העמוד

קול קורא 6/2021 - להפעלת תוכנית נטוורקינג (רישות) לעסקים

המועצה מזמינה בזאת גופים, העומדים בדרישות המפורטות במסמכי הקול הקורא, להפעיל תוכנית נטוורקינג (רישות) לעסקים, שמהותה יצירת חיבורים ותשתית נטוורקינג לצורך יצירת שיתופי פעולה והעברת הפניות עסקיות הדדיות בין בעלי העסקים, כמו גם העברת הרצאות והכשרות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים במועצה האזורית דרום השרון.

ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא, ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה, מאתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: www.dsharon.org.il.

הצעות תוגשנה עד ליום 24.01.22 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, עשויה להיפסל ולא להיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 27.12.21 שעה 12:00 לאורי פדלון בטלפון 03-9005734 או במייל: Orif@dsharon.org.il

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכים:

הבהרות לקול קורא מס' 06/2021 מיום 19/01/22

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

קול קורא 6/2021– להפעלת תוכנית נטוורקינג (רישות) לעסקים