דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 41/2021 - קב"ס.ית - הארכת מועד

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  קב"ס.ית (קצין.ת ביקור סדיר)

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף חינוך

כפיפות פדגוגית: מפקח.ת על הביקור הסדיר במחוז

דרוג דרגה:  חינוך משלים

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 • פעולות הקב"ס בשעת חירום כולל השתתפות במכלול החינוך בשעת חירום.
 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
 • השתתפות בוועדות התמדה בבתי הספר ובמועדוניות ומתן חוות דעת.
 • השתתפות בהשתלמויות רלוונטיות.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישירה והנהלת המועצה.

דרישות התפקיד:

השכלה:  

בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל.ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך.
יתרון לבעלי.ות תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
או
הנדסאי.ת או טכנאי.ת רשומ.ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
בעל.ת תעודת הוראה

קורסים והכשרות מקצועיות:
יתרון להכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון.

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. 
  עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון
   
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. 
  עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
   
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או הוראה כגננת (מגילאי חוק לימוד חובה) במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות.
  עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.

הגבלת כשירות:

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:
עובד.ת חינוך מחויב.ת באישור העסקתו כעובד.ת חינוך בכתב מהמנהל.ת הכללי.ת
העובד.ת אינו יכול.ה לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע.ה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
 • הורשע.ה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל.ת הכללי.ת סבור.ה כי לאור הרשעה זו אין העובד.ת ראוי.ה לשמש עובד.ת חינוך
 • הוכח למנהל.ת הכללי.ת שיש בהתנהגותו של העובד.ת משום השפעה מזיקה על תלמידים.ות

דרישות נוספות:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות, עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה, נסיעות מרובות במסגרת התפקיד, עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 18-3 ,חינוך מיוחד עד גיל 21).
 • יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה OFFICE.
 • רישיון נהיגה בתוקף.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקליק/י להורדה)
או באגף משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 29/12/2021 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה