דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 43/2021 - מנהל.ת מחלקת רישוי ובנייה

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל.ת מחלקת רישוי ובנייה

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף תכנון במינהל הנדסה

דרוג דרגה:  דרוג הנדסאים/מהנדסים, מתח דרגות 38-42/חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • ניהול צוות עובדי המחלקה לרישוי בניה.
 • גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ומהנדס הועדה בכל הנוגע להליכי רישוי הבניה במרחב התכנון המקומי.
 • אחריות לעמידה ביעדי המחלקה.
 • הנחיית עובדי המחלקה וקיום בקרה מקצועית על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
 • פיתוח תוכניות עבודה ויעדים מחלקתיים.
 • אחריות על קידום מסמכי מדיניות רלוונטיים.
 • טיפול וייעול עבודה שוטפת עם מסדי הנתונים ומערכת ניהול הוועדה.
 • ליווי תכנוני של הבקשות מהליך המידע ועד ההיתר.
 • אחריות להכנת סדרי היום של וועדות הרישוי ( מליאת הועדה, וועדת המשנה לתכנון ולבניה, רשות הרישוי) והפצתם למשתתפים,  נציגים וחברים, השתתפות בדיוני ועדות הרישוי וייצוג הנושאים המחלקתיים. אחריות להכנת והפצת הפרוטוקולים של ועדות אלה.
 • קבלת קהל ומתן הנחיות למתכננים ומבקשי היתרי בניה.
 • מענה לתלונות בענייני רישוי בניה.
 • ייצוג הועדה המקומית בפני וועדת הערר ובית המשפט בנושאי רישוי בניה .
 • בקרה מוקדמת ואשור מסמכים וטפסים המועברים לחתימות סטטוטוריות.
 • אחריות לניהול ,טיוב ומחשוב ארכיון תיקי הבניין .
 • הכרת מערכות המחשוב והמידע, הכנת מצגות וכל מידע ערוך, הנדרש להצגת מדיניות העירייה בתחום הרישוי, בפני מוסדות העירייה, הממשלה וגופים נוספים.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה:  
בעל.ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים. או: הנדסאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.

תינתן עדיפות לבעלי.ות הכשרה בתחום הרישוי כגון: קורס מנהלי רישוי / בודקי תוכניות של מנהל התכנון לעובדי רשויות / אחר מוכר.

ניסיון מקצועי: 

 • עבור בעל.ת תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי.ת רשומ.ה: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.  
 • עבור טכנאי.ת רשומ.ה: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • תינתן עדיפות לבעלי.ות ניסיון בוועדות ברשות מקומית ובעלי ניסיון ניהולי. הכרות עם הרפורמה בתכנון ובניה ועם מערכת רישוי זמין .

דרישות מיוחדות: 
נשיאה באחריות, כושר התמדה, יכולת הובלת צוות , עמידה בלו"ז, עבודה בשטח, עבודה בצוות , נמרצות , עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקליק/י להורדה)
או באגף משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 14.12.2021 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • תבחן עדיפות למועמד.ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה