דלג לתוכן העמוד

קול קורא 4/2021 – למתן שירותי ייעוץ בתחומים שונים

המועצה מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא למתן שירותי ייעוץ בתחומים הבאים: יועץ תנועה, מהנדס חשמל בודק, יועץ בטיחות, קונסטרוקטור, יועץ נגישות ואגרונום, כמפורט בקול הקורא.

ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא, ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה, מאתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: www.dsharon.org.il.

הצעות תוגשנה עד ליום 13.12.21  בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיונים.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 08.12.21 בשעה 10:00 לגב' דנה גל בטלפון 03-9000674 או במייל: Dana@dsharon.org.il

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכים:

תשובות לשאלות הבהרה מיום 08/12/21

קול קורא 4/2021 – למתן שירותי ייעוץ בתחומים שונים