דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 38/21 - מנהל.ת מחלקת הכנסות

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל.ת מחלקת הכנסות

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית: ס. גזבר ומנהלת אגף תקציבים והכנסות

דרוג דרגה:  חוזה אישי  - 30%-40% משכר מנכ"ל

תיאור תמציתי של תפקיד:

 • גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות המועצה בתחומי ההכנסות והגבייה תוך ניהול מערך השירות הכולל בתחום ההכנסות לתושבים ובעלי עסקים.
 • אחריות לחיוב וגביית ארנונה, המים וההכנסות העצמיות כגון היטלים, שילוט, אגרות תלמידים וכו'.
 • הובלה ופיקוח על מתן השירות בתחום הגבייה לתושבים ובעלי עסקים.
 • פיתוח, ניהול וארגון מיזמים ופרויקטים בנושא שירות לתושב בתחום ההכנסות ומענה לאוכלוסיות מועצתיות מגוונות.
 • ניהול ישיר של עובדים בתחום הגביה והשירות.
 • ניהול מערך האכיפה המנהלי והמשפטי, פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה באכיפת הגבייה, עריכת דו"חות תקופתיים וניתוח מגמות.
 • הכנת תכנית העבודה של המחלקה, דו"חות ומאזנים רבעוניים ושנתיים.
 • ניהול תחום השומה, לרבות הנחות לזכאים והגברת הפיקוח והאכיפה על התחום.
 • אחריות על גבייה מצדדים שלישיים על פי הסכמים.
 • אישור פעולות אכיפה מנהליות בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) כגון: עיקולי צד ג', חקירות, עיקול מיטלטלין ועוד.
 • פיקוח על ביצוע בילינג תקופתי על כלל השירותים לרבות ארנונה, שליחת הודעות החיוב לנישומים, והסברתן לנישומים.
 • הגברת מודעות לשיטות גבייה שונות, כגון הוראת קבע בבנק ותשלום שנתי מראש.
 • בקרה על מערך המחשוב ביחידה וייזום שיפורו מעת לעת.
 • אחריות על ייזום בדיקות ומדידות נכסים ברחבי העיר, ויישום התוצאות.
 • אחריות על מיצוי הכנסות המועצה.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים פרונטאלי, טלפוני וכו), בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר.ה והנהלת המועצה.

דרישות התפקיד:

השכלה:
בעל.ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או 
שקיבל/ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים או סטטיסטיקה.
או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.

רישום מקצועי: 
עבור בעל.ת תואר במשפטים – רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

קורסים והכשרות מקצועיות:
המנהל.ת יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי גבייה, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק באמצעות חוזה אישי.

ניסיון מקצועי:
ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום ניהול מערכות גבייה, הכספים והגזברות.

ניסיון ניהולי:
3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

הגשת מועמדות:

שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 24.10.2021 בשעה 12:00.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.                   

בכבוד רב,
אושרת גני-גונן
ראש המועצה