גולש יקר, אנו מודים לך שבחרת להיכנס לאתר "המועצה האזורית דרום השרון (להלן –"המועצה"), או לשירותים המוצעים בו, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת.

כללי

תנאי השימוש והאמור באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם.

שימוש מסחרי באתר

מרבית השירותים המוצעים באתר ניתנים בחינם ואינם כרוכים בתשלום כלשהו. כל גולש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות החוק והדין, כל עוד השימוש שנעשה על-ידו הוא אישי ופרטי.

זכויות קניין וקניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכנים ובשירותים הינם של  המועצה, או של צדדים שלישיים שהעניקו למועצה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

היעדר אחריות המועצה על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אינטרנט אחר כלשהו, אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המועצה לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר, והמועצה לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

המועצה אינה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף, המועצה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.