1. תוצאותתוצר העבודה יהיה תכנית מתאר כוללנית למרחב התכנון של המועצה האזורית.

  2. עבודת התכנון תתייחס להנחיות של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות רלוונטיות, כאלה המאושרות וכאלה אשר יתאשרו במהלך קידום התכנית ולמדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

  3. עבודת התכנון תתייחס למסמך מדיניות החקלאות ופיתוח הכפר של משרד החקלאות בדגש על ערכי החקלאות ופיתוח בר קיימא במרחב התכנון של המועצה.

  4. תכנית המתאר תחול על תחום השיפוט ותחום התכנון של המועצה האזורית דרום השרון.

  5. תכנית המתאר תהיה בקנה מידה כפי שיקבע בתיאום עם הועדה המחוזית לתכנון ובניה.

  6. תכנית המתאר תכלול תשריטים, הוראות ונספחים בנושאים שונים, על פי דרישת ועדת ההיגוי ובהתאם לנדרש בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובמתווה להכנת תכנית מתאר כוללנית, כגון: חקלאות, תיירות, תחבורה, סביבה, ניקוז, שימור וכו'.

  7. בשלב ניתוח המצב הקיים תוכן קומפילציה של התכניות המאושרות והמופקדות על רקע גושים וחלקות בקנה מידה כפי שיקבע.

  8. מסמכי תכנית המתאר יערכו במתכונת תכנית מתאר מקומית כוללנית, בהתאם לכללים הקבועים בחוק התכנון והבניה על תיקוניו בדבר תכנית מתאר מקומית והנחיות מינהל התכנון ככל שיגובשו.

  9. הליך התכנון ילווה על ידי ועדת היגוי שתורכב מנציגי הועדה המקומית, נציגי ציבור, נציגי משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים לפי העניין וצוות התכנון.

  10. העבודה תכלול 3-5 מפגשי תושבים להצגת שלבי התכנון וקבלת משוב. מועד מפגשי התושבים ייקבע על ידי ועדת ההיגוי בהתאם לאבני הדרך התכנוניות.