עקרונות בתכנוןעבודת התכנון תתבצע תוך התייחסות למיקום המועצה במרחב העירוני הגובל והקשרים בין יישובי המועצה למרחב הכפרי והחקלאי ותתייחס בין השאר גם לנושאים הבאים:

 1. קביעת פרוגרמה עקרונית  לפיתוח היישובים : מגורים, תעסוקה, פל"ח (פעילות לא חקלאית בנחלות), מבני ציבור, תיירות כפרית, שטחים חקלאיים ושטחים ציבוריים פתוחים.
 2. קביעת עקרונות ואופי בינוי לייעודים השונים בהבחנה בין שטח ה"מחנה", שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים.
 3. התייחסות לנושאי איכות סביבה ופיתוח בר קיימא.
 4. דגשים נוספים בהתאם לאופי המועצה האזורית ומאפייניה הייחודיים:
  1. זיהוי שמירה וטיפוח "רוח המקום" על מאפייניו הייחודיים כגון צורות ההתיישבות החקלאית ונופי חקלאות מיוחדים.
  2. שימור וטיפוח אלמנטים ומרכיבים מרכזיים בנוף – שדרות היסטוריות, עצים בוגרים לשימור, בארות/מגדלי מים ועוד.
  3. חיזוק חקלאות פעילה ככלי לשמירה על שטחים פתוחים.
  4. התייחסות מיוחדת לממשק עיר – כפר עם קשרי גומלין בהיבט נופי ותיירותי וטיפוח המרחב הכפרי כריאה ירוקה של המרחב העירוני.