1. מנכ"ל
  2. יועצת משפטית
  3. מהנדס
  4. מבקר
  5. מנהלת אגף החינוך