1. אנשים מרימים חץ עולהתכנית המתאר המקומית הכוללנית תקבע את ייעודי הקרקע העיקריים ואת הכללים לאישור תכניות מפורטות מכוחה.

  2. בחינת הצרכים בתחום המגורים, עידוד החקלאות, תעסוקה, סביבה, מבני ושטחי ציבור, תחבורה תשתיות וכיוצא באלו והצעת פתרונות על פי הנדרש.

  3. קביעת מתחמי התכנון של היישובים ומתן הנחיות להכנת תכניות מפורטות.

  4. יצירת אפשרות למימוש הבסיס הכלכלי של היישובים והמועצה תוך מתן דגש לפיתוח החקלאות והכפר, בהתאם לצמיחה הדמוגרפית ובאופן שיבטיח קיום שירותים ברמה סבירה,חברה רב דורית וכלכלה יציבה.

  5. בחינת מערכת תחבורתית ומערכת תשתיות בין היישובים, אשר תבטיח את המשך הפעילות החקלאית הקיימת בישובים לאורך זמן ותאפשר פעילויות כלכליות נוספות, כמו כן תתרום לפיתוח הישוב הכפרי והתחדשותו.

  6. בחינת מערך השטחים הפתוחים בין היישובים.

  7. בחינת מערך השטחים הגליליים ברחבי המועצה.

  8. פיתוח סלי פרויקטים, יוזמות ורעיות לחיזוק המרחב הכפרי ולחשיפתו, תוך העלאת המודעות והחשיבות שלו לציבור.