1. מטרה עם חץ תקוע במרכזההכנת תכנית המתאר הכוללנית שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

  2. לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, גיוון הבסיס הכלכלי של הישובים בדגש על יזמות כפרית ותיירות כפרית, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.