חוק יסודות התקציב, הפקודות הצווים והתקנות החלים על הרשויות המקומיות, קובעים כי הכנת התקציב ואישורו במועצת הרשות יתבצע עד יום תחילת שנת הכספים.

תקציב המועצה לשנת 2010 נבנה על סמך הנתונים הבאים:

  • דו"ח כספי מבוקר ומאושר לשנת 2009 על ידי רואה חשבון ומשרד הפנים.

  • נתוני ביצוע רבעון שלישי לשנת 2009.

  • תחזית ביצוע לכל שנת 2010.

  • מספרי תלמידים מעודכנים.

  • נתוני העברות ממשלתיות מהחודשים האחרונים.