תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

תגניות בנייה פרוסותתוצרי תכנית המתאר כוללים שלושה מרכיבים עיקריים:

1. תשריט - מפה של תחום התכנון של המועצה בצבעים שונים בהתאם לייעודי הקרקע. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמא: אזור יישוב, אזור תעסוקה, דרכים, שטחים חקלאיים פתוחים ועוד).
2. הוראות התכנית - מסמך מחייב המפרט את ההנחיות החלות בתחום התכנית בכל אחד מייעודי הקרקע.
3. נספחים - מסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית באותם תחומים כגון: תיירות, חקלאות, נוף, סביבה, תחבורה, תשתיות ועוד וכן כרטיס לכל יישוב (מתחם תכנון) המפרט את זכויות הבניה והשימושים שיותרו בכל אחד מיישובי המועצה.

לאחר אישורה על ידי מוסדות התכנון, תכנית המתאר הינה מסמך חוקי מחייב המנחה את התפתחותה של מועצה אזורית דרום השרון לטווח הארוך.

תכנית המתאר הכוללנית - הצגה למליאת המועצה מרץ 2020:

מצגת תכנית המתאר הכוללנית 01.03.2020

 

תכנית המתאר הכוללנית - סיכום שלבים א- ג׳

שלבי תכנית המתאר הכוללניתהמועצה האזורית דרום השרון הכינה תכנית מתאר כוללנית לכל תחומה על רקע התנאים והצרכים הבאים:

 1. הכנת תכנית המתאר הכוללנית שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 2. לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, גיוון הבסיס הכלכלי של הישובים בדגש על יזמות כפרית ותיירות כפרית , שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

עבודת התכנון תתבצע תוך התייחסות למיקום המועצה במרחב העירוני הגובל והקשרים בין יישובי המועצה למרחב הכפרי והחקלאי ותתייחס בין השאר גם לנושאים הבאים:

 1. קביעת פרוגרמה עקרונית  לפיתוח היישובים : מגורים, תעסוקה, פל"ח (פעילות לא חקלאית בנחלות), מבני ציבור, תיירות כפרית, שטחים חקלאיים ושטחים ציבוריים פתוחים.

 2. קביעת עקרונות ואופי בינוי לייעודים השונים בהבחנה בין שטח ה"מחנה", שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים.

 3. התייחסות לנושאי איכות סביבה ופיתוח בר קיימא.

 4. דגשים נוספים בהתאם לאופי המועצה האזורית ומאפייניה הייחודיים:

  • זיהוי שמירה וטיפוח "רוח המקום" על מאפייניו הייחודיים כגון צורות ההתיישבות החקלאית ונופי חקלאות מיוחדים.

  • שימור וטיפוח אלמנטים ומרכיבים מרכזיים בנוף - שדרות היסטוריות, עצים בוגרים לשימור, בארות/מגדלי מים ועוד.

  • חיזוק חקלאות פעילה ככלי לשמירה על שטחים פתוחים.

  • התייחסות מיוחדת לממשק עיר - כפר עם קשרי גומלין בהיבט נופי ותיירותי וטיפוח המרחב הכפרי כריאה ירוקה של המרחב העירוני

מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות