שידור חי מישיבת המליאה מיום 07.01.2020

על סדר היום:

מליאת הועדה לתו״ב:

 •  אישור מורשי חתימה

מליאת המועצה:

 •  דו״ח ראש המועצה
 •  מענה לשאילתות
 •  מינוי חברים בועדות
 •  אישור תבחיני תמיכות לשנת 2020
 •  נוהל מתן הלוואות פיתוח בישובים
 •  אישור הנחות מארנונה לשנת 2020
 •  אישרור הסמכת ועדים מקומיים לקביעת מועדי פינוי פסולת
 •  הצטרפות לאיגוד הוטרינרי ובחירת נציג
 •  תקציבים ואישור משרות חדשות בישובים
 •  דו״ח כספי ודו״ח ביקורת מפורט לשנת 2018
 •  תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן