שידור ישיבת מליאת המועצה מיום 05.02.2019 

על סדר היום:

 • פרידה משי אברהמי מנכ״ל המועצה היוצא
 • דו״ח ראש המועצה
 • מענה לשאילתות שהוגשו
 • תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 2019
 • השלמות חברים בוועדות
 • דיווח על מינוי מנכ״ל ומינוי מ״מ ממונה חופש המידע
 • מינוי נציגים למועצות רשות ניקוז ירקון ורשות ניקוז שרון
 • מינוי נציגי איגוד דרום השרון המזרחי לביוב
 • אישור המלצות למינוי נציגים בוועדה המחוזית לתו״ב
 • היטל המיסים
 • הנחות ארנונה לשנת 2019
 • סגירת תב״רים לשנת 2018
 • משרות עובדים בוועדים המקומיים
 • אישור תקציבי היישובים
 • מינוי חברי ו. ביקורת ביישובים
 • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן