שידור חי מיום 03.09.2019
ישיבת מליאת המועצה האזורית
וישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

על סדר היום:

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה:

 • תכנית מתאר גבעת חן
 • תכנית מתאר ירקונה
 •  התנגדות לתת״ל 91

מליאת המועצה:

 • דו״ח ראש המועצה
 • סקירת מנהל אגף חינוך - אייל צייג
 • היערכות לתקציב 2020
 • עדכון תקציב 2018
 • אישור קריטריונים לחלוקת מלגות לסטודנטים
 • התקשרות בפטור ממכרז לשירותי הסעות תלמידים
 •  המלצות ועדה גיאוגרפית - דרום השרון - ג׳לג׳וליה
 •  אישור לביצוע פעולות טכניות - בית חינוך צופית
 •  שינוי מורשי חתימה - בית חינוך צופית
 • החלפת חברים בועדות
 • תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן