שידור ישיבת מליאת המועצה המתארחת בצור יצחק מיום 01.01.2019 

על סדר היום:

  • דיווח על פטור מארנונה לשטחי ״מצללה״ (פרגולות)
  • מענה לשאילתות שהוגשו
  • מינוי עוזרת אישית לראש המועצה
  • מינוי ועדות ודירקטוריונים
  • מורשי חתימה
  • אישור לקבלת הלוואות מבנק אגוד
  • דו״ח רבעוני 09/2018
  • משרות עובדים בועדים המקומיים
  • אישור תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן