הלשכה המשפטית של המועצה מטפלת בסוגיות המשפטיות המתעוררות במהלך עבודת המועצה בתחומי פעילותה השונים, היא מעניקה יעוץ משפטי, לרבות הכנת מסמכים משפטיים וחוות דעת למנהלי המועצה, לוועדותיה ולהנהלת המועצה. כמו כן היא מטפלת בהכנת חוקי עזר ותיקוני חקיקה.
הלשכה המשפטית מעניקה חוות דעת ומענה משפטי למחלקות המועצה השונות וכן נוטלת חלק בעריכת ההתקשרויות השונות של המועצה ובכלל זה עריכתם וניסוחם של מכרזים וחוזים.

היועצת המשפטית של המועצה ועורכי הדין בלשכה המשפטית משתתפים דרך קבע בישיבות מליאת המועצה, וכן בישיבות הוועדות השונות שליד המועצות וביניהן: הנהלת המועצה,  ועדת מכרזים, ועדת הנחות, ועדת תמיכות, ועדת פיטורין, הועדה המקומית לתכנון ובניה ועוד.
הלשכה משפטית גם מייצגת את המועצה בתביעות ובהליכים משפטיים שהמועצה הנה צד להן, בין בעצמה, ובין באמצעות משרדי עורכי דין חיצוניים.

את התחום הפלילי וייצוג הוועדה המקומית לתכנון ובניה והמועצה בנושאים פליליים (תכנון ובנייה וחוקי עזר), מבצע תובע עצמאי שהוסמך ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

הצוות שלנו

עו"ד לימור ריבלין
יועצת משפטית
03-9000547
עו"ד סיון שפלר
ממונה תחום
03-9000548
דורין ממן מחפוד
מנהלת הלשכה
03-9000547
דניאל חידקל
עו"ד ממונה תחום בכיר
03-9000691