אלי ביוקראל
רישוי עסקים
03-9000609

לחץ/י על שאלה ברשימה מטה על מנת לצפות בתשובה:

מדריך לפתיחת עסק

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק הינו מסמך, החתום על ידי ראש המועצה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם המועצה.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות, מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. עוד נועד החוק לשמור על הבטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, למנוע סכנת הדבקות במחלות בעלי חיים ולמנוע זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות, וכן לשמור על בריאות הציבור לרבות תנאי תבאורה נאותים ולהבטיח קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

 על פי חוק רישוי עסקים (התשכ"ח - 1968) כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים (לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ג - 2013 (משרד לאיכות הסביבה) וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע״ג 2013 (משרד הבריאות)חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. 

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

באלו מקרים אין חובת רישוי?

משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו:עורכי דין, רופאים, רואי חשבון ועוד.

כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים , סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה , חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

הכנת תכנית עסק

תכנית עסקיתהכנת תוכנית לניהול עסק להתבסס על חוק תכנון ובניה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , תשס"א – 2000.

התוכנית תכלול את המידע הבא:

 • תרשים  סביבה של החלקה בה העסק נמצא (בקנה מידה של 1:250)
 • מפה מצבית - בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו (בקנה מידה של 1:250)
 • תכנית העסק  - בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים (בקנה מידה של 1:10)
 • חתכים  - שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה (בקנה מידה של 1:100).
  החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק
 • לבתי אוכל יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידה של 1:50)

דגשים מיוחדים להגשת תוכנית עסק

עסק של עריכת אירועים תחת כיפת השמים

נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות,

ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.

 

עסקי מזון ובתי אוכל

בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50)

המבנה יכלול: אזור אחסנה, מטבח, אולם ישיבה, חדר שירותים לרבות לנכים.

המבנה יהיה בנוי מבלוקים, ברמת גימור נאותה ללא חורים בקירות וצבוע.

בעסק יהיה אוורור, חלונות יש לרשת ברשת צפופה.

לא מאושר ציפוי P.V.C , עץ, פח, או שימוש באזבסט.

 

גישה לאנשים עם מוגבלות

לאנשים עם מוגבלות בתנועה יהיה העסק נגיש מהחניה הקרובה משפת הכביש לבית העסק פנימה, לרבות לחדרי השירותים.

בית העסק יהיה מתקן שירותים מותאם לאנשים עם מוגבלות בתנועה על פי התקנות.

 

מפעל מסוכן

נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בשלושה העתקים.

הגשת בקשה לרישוי עסקים

הבקשה לרישיון עסק תוגש במחלקת רישוי עסקים בטופס הגשת בקשה לרישיון.

הבקשה תהיה חתומה בידי המבקש (חותמת החברה לעסק של חברה בע"מ).

 על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

 • תוכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך.
 • תוכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש).
 • תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום ממחלקת הגבייה במועצה.
 • מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.
 • חוזה שכירות.
 • תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.
 • אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ).
 • מסמכים מצורפים נוספים שידרשו על ידי מחלקת רישוי עסקים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק  דוא"ל ומספר טלפון נייד.

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות על העסק?

העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק:

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה לפי כל פריט בנפרד הנכלל בבקשה.

אגרת רישוי /חידוש רישיון/ היתר זמני / רישיון זמני   - 324 ₪

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

הנפקת הרישיון

לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, מועברת הבקשה לקבלת חוות דעת לגורמי ונותני האישור הנדרשים על פי הצו.

כל גוף רישוי עורך ביקורת בעסק ומכין חוות דעת על הנושאים הטעונים תיקון. לאחר תיקון הליקויים יש לדווח לעורך הביקורת.

 

טלפונים חשובים:

רכז רישוי עסקים משטרת כפר – סבא 7473498–09
רכז רישוי משטרת פתח – תקוה 9393427–03
רכז רישוי משטרת ראש העין 9004407–03
לשכת הבריאות נפת פתח- תקוה 9051811–03
שירות המזון מחוז מרכז 9788650–08
המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז 9788800–08
היחידה האזורית לאיכות הסביבה 7714179–09
השירותים הוטרינריים גוש דן 6312222–03
משרד העבודה 5125277–03
מנהל החינוך – קייטנות 6896428–03
שירותי כבאות כפר – סבא 7450044–09
שירותי כבאות פתח – תקוה 9053315–03