ערימת ספריםהתיקון בצו המועצות האזוריות, שנכנס לתוקף בינואר 2005, מורה על הקמת ועדות ביקורת לוועדים המקומיים של יישובי המועצה. התיקון בצו המועצות, מהווה אימוץ של חלק מהמלצות "ועדת אמרני", אשר הוקמה ע"י משרד הפנים בשנת 1999, לצורך בחינת יחסי הגומלין בין המועצה לוועד המקומי וקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית. בעקבות התיקון בצו המועצות, החל מינואר 2005, על המועצה האזורית למנות ועדת ביקורת ביישוביה.

תפקידי ועדת הביקורת מקבילים למבקר הפנים במועצה. כל נושא בו מטפל או אמור לטפל וועד מקומי נתונים לביקורת. הנטייה של וועדות הביקורת לטפל בנושאים כספיים, למרות שנושאים רבים קשורים לתחום הארגון והמנהל התקין. במסגרת תפקידים אלו על ועדת הביקורת:

  1. לבדוק אם החלטות הוועד המקומי בוצעו כדין.
  2. לבדוק את חשבונות הוועד המקומי.
  3. לוודא כי פעולותיו של הוועד נעשו במסגרת התקציב המאושר.
  4. מעקב תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי.
  5. המצאת טיוטת דו"ח ביקורת בתוך 3 חודשים מתום כל שנה.
  6. מסירת דו"ח ביקורת סופי בתוך 5 חודשים מתום כל שנה.

מכאן, הצורך במדריך מפורט.

המדריך המצורף מתבסס על ריכוז מסד נתונים וידע מצטבר עבור ועדות הביקורת הנשענות על מתנדבים, החסרים בכלים ובניסיון, בעבודת הביקורת ביישוב ועשוי לעזור לועדת הביקורת בועד המקומי למלא את תפקידה באופן הנדרש.

להורדת המדריך

רו"ח רואי מסורי
מבקר פנים ונציב תלונות הציבור
03-9000690
054-4822392