בהתאם לסעיף 330 ב. (ב) לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב - 2022, בדבר ההליכים שתנקוט הרשות המקומית לגביית הכספים המגיעים לה, לפי כל דין, לרבות סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה, כללים בדבר מעבר בין מסלולי הגבייה ומדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסתם לתשלומים.

כללים לגביית כספים/חובות למועצה