חברי הועדה:

מס שם הנציג תפקיד
1

שרון סספורטס 

מנכ"ל -  יו"ר
2 יצחק אגוזי גזבר, מרכז הועדה
3

עו"ד לימור ריבלין 

יועמ"ש