(נכון לינואר 2020)

הרכב ועדות רשות

סעיף 41 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, הרכב הועדות
ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בצו זה או בדין אחר יהיו מחצית חבריה, לפחות, חברי מועצה, והשאר - בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה, שאינם פסולים

ועדות המועצה האזורית: סוגים והרכבים

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית: הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים - וכולם ביחד מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים בעניין. 

במועצה אזורית מספר ועדות חובה: 

 • ועדה מקומית לתכנון ולבנייה
 • ועדת הנהלה המהווה גם ועדת כספים
 • ועדת מכרזים
 • ועדת מל"ח
 • ועדת ביטחון
 • ועדת ביקורת
 • ועדת הנחות
 • ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
 • ועדת קניות
 • ועדת תמיכות
 • ועדה חקלאית
 • ועדת איכות הסביבה 

בנוסף לכל אלה פועלות במועצה אזורית דרום השרון ועדות רשות שונות בתחומי חינוך,  שירותי קהילה, דת, ספורט וקליטת עלייה. 

יכולתה של המועצה לעבוד באמצעות ועדות היא מגורמי הצלחתה, אף שבדרך כלל המועצה היא הגוף היחיד המוסמך לאשר החלטות. פקודת העיריות וצווי המועצות קובעים במפורש שכל ועדה רשאית להסדיר בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, תוך תשומת לב להחלטות המועצה ולהוראות החוק. (למעבר למידע נוסף באתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי - המדריך לנבחר ברשות המקומית).