מכוח סמכותה על פי סעיף 63 (ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), התשי"ח – 1958 (להלן: "הצו"), מחליטה המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מיום 24/12/2009 להאציל לוועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות כדלקמן, וזאת החל מיום 1/1/2010 ועד להחלטה אחרת.

לצפייה בפירוט תחומי השירותים המואצלים בקובץ בתצורת pdf