בקשה לאישור לטאבו

כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין  או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס, תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס, וכי שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה עד ליום מתן התעודה.

עלות אגרת אישור: 125.20 ₪

 לצורך קבלת האישור יש להציג את המסמכים הבאים: 

  • עותק של חוזה המכר או ההעברה
  • בהעברה ללא תמורה - תצהיר (מקור) חתום בפני עורך דין של הצדדים
  • נסח טאבו מעודכן
  • בנכס של מדינת ישראל / קק"ל  / רשות הפיתוח - חוזה חכירה או רכישה ל מקרקעי ישראל

לאחר קבלת הבקשה והמסמכים הנלווים, הבקשה תועבר לאגף ההנדסה לצורך בדיקת הנכס ולבדיקת שמאי הועדה, ובהתאם לחוות דעתו, המבקש יקבל שומת היטל השבחה לתשלום

למילוי טופס בקשה לאישור לטאבו

בקשה לאישור למשכנתא

לצורך קבלת האישור יש להעביר נסח טאבו מעודכן
עלות אגרת האישור : 125.20 ₪
האישור יימסר במחלקת הגביה.

למילוי טופס בקשה לאישור למשכנתא