חוק ומינהל

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. 

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. 

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

ישיבת מליאת המועצה המתארחת בצור יצחק. דרום השרון - שקוף בשבילך
ביום חמישי, 20.12.18, אישרה מליאת המועצה האזורית דרום השרון את תקציב המועצה ואת תכנית העבודה לשנת 2019. לראשונה, תקציב המועצה נבנה כתכנית עבודה מקושרת תקציב. תקציב המועצה לשנת 2019 אושר ללא מתנגדים. התקציב לשנת 2019 עומד על 279.45 מיליון ₪, מתוכו 49 אחוז מוקדש לחינוך.
ביום ה׳, 20/12/2018, אישרה מליאת המועצה האזורית דרום השרון את תקציב המועצה לשנת 2019. מצ״ב מצגות של עקרונות התקציב, תקציב מול ביצוע, ריכוז לפי נושא בשקלים ועיקרי התקציב.
עמוד 9 מתוך 64