חוק ומינהל

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. 

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. 

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

  יעול ושיפור השירות בועדה המקומית לתכנון ובניה. השלמת תכנית המתאר למועצה שד/   2000 השלמת והפעלת מערכות מחשוב בועדה לתכנון ובניה G.I.S. הערכות לתיקונים בתמ"א 35 המשך הטיפול בהוצאתם של ישובים מהרקמים העירוניים שיישובי המועצה  נכללו בהם. המשך סיוע וקידום תוכניות ישובים בוועדה המחוזית. טיפול וסיוע לישובים בועדות גבולות שבהן בקשות לגריעת שטחים מתחומי הישובים והמועצה. קראו עוד: אתר הוועדה המקומית  
עמוד 45 מתוך 53