< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
רביעי, 06 פברואר 2019 19:48

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 03/19 מיום 01/01/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

  1. דיווח על פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" בהתאם לתיקון מספר 17 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992
  2. מענה לשאילתות שהוגשו
  3. מינוי עוזרת אישית לראש המועצה
  4. מינוי ועדות ודירקטורים
  5. דיווח על תרומה
  6. מורשי חתימה
  7. אישור לקבלת הלוואות חח"ד מבנק איגוד ע"ס 2 מיליון ₪ לתקופה 1.1.19-31.12.19
  8. דו"ח רבעוני 9/2018
  9. משרות עובדים בוועדים המקומיים
  10. אישור תב"רים;