רביעי, 06 פברואר 2019 19:48

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 03/19 מיום 01/01/2019

נושאים שהיו על סדר היום:

 1. דיווח על פטור מארנונה בנוגע לשטחי "מצללה" בהתאם לתיקון מספר 17 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992
 2. מענה לשאילתות שהוגשו
 3. מינוי עוזרת אישית לראש המועצה
 4. מינוי ועדות ודירקטורים
 5. דיווח על תרומה
 6. מורשי חתימה
 7. אישור לקבלת הלוואות חח"ד מבנק איגוד ע"ס 2 מיליון ₪ לתקופה 1.1.19-31.12.19
 8. דו"ח רבעוני 9/2018
 9. משרות עובדים בוועדים המקומיים
 10. אישור תב"רים;

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר