שני, 07 ינואר 2019 09:40

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 01/18 מיום 21/11/2018