רביעי, 28 נובמבר 2018 19:16

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 67/18 מיום 23/10/2018

על סדר היום:

  1. דו״ח ראש המועצה + פרידה ממליאת המועצה היוצאת.
  2. אישור פרוטקול מליאה מיום 02/09/18.
  3. דו״ח ועדת השקעות.
  4. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לגבי אישור קיום אירועים בשטח הציבורי שאינם דורשים היתר.
  5. אישור הסכם עם מ.מ. גלגוליה.
  6. דיווח הוועדה לבחינת ההשלכות יוזמת רשות המים להקים תאגיד עצמאי לחלוקת מי קולחין.
  7. עדכון מורשי חתימה בביה״ס.
  8. אישור משכון הכנסות עצמיות להלוואה 3 מיליון ש״ח.
  9. תב״רים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר